Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Specjalisty ds. elektroniki

Warszawa, 21.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Specjalisty ds. elektroniki

Termin składania ofert:

Data: 4.05.2023

Miejsce realizacji zamówienia:

woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło

Zamawiający:

Sieć Badawcza Rafał Perz

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

NIP 7422076779

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować drogą mailową: rafal.perz@rafalperz.pl

Informacja o projekcie:

Zapytanie ofertowe dotyczy Projektu pt. „Opracowanie i budowa autonomicznego robota ADAM (Advance Digital Automatic Machine) do zbioru jabłek w sadzie wieloprzewodnikowym” (dalej: Projekt) w ramach umowy o dofinansowanie nr INFOSTRATEG4/0026/2022 realizowanej w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Planowany termin realizacji umowy: do 31.12.2023 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja prac związanych z programowaniem/elektroniką

Zaangażowanie w realizację prac będzie obejmować:

– montaż i rozruch systemów elektrycznych oraz modułów elektronicznych

– oprogramowanie sterowników

– badanie działania całego systemu pod kątem instalacji elektrycznych oraz modułów elektronicznych

– badanie systemów bezpieczeństwa i awaryjnego wyłączania

– realizacja kamieni milowych określonych we wniosku o dofinansowanie

 

Planowane jest zaangażowanie osoby ubiegającej się o wykonanie zamówienia w wymiarze około 168 godzin miesięcznie na podstawie umowy zlecenia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania ich oceny – kryteria formalne

Do oceny będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymagania określone w punkcie “Przedmiot zamówienia” oraz “Warunki”. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zamówieniem.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

– Znajomość układów elektronicznych. Zrozumienie zasad działania, analizy i projektowania układów analogowych, cyfrowych oraz mikrokontrolerów.

– Znajomość języków programowania niezbędnych do programowania i testowania układów elektronicznych.

– Umiejętność korzystania z oprogramowania do projektowania i symulacji układów elektronicznych.

– Umiejętności pracy zespołowej. Skuteczna współpraca z innymi inżynierami, technikami, projektantami czy menedżerami w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Weryfikacja warunków odbywa się ̨na podstawie oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu oraz dorobku naukowego/zawodowego potwierdzonego CV.

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium:100%

Całkowita cena brutto za godzinę pracy (umowa zlecenie) powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania Ofertowego. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:

= całkowita cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert/całkowita cena brutto badanej oferty x 100

Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Dodatkowe warunki udziału

  1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.
  2. Wszelkie wyniki prac realizowanych przez Oferenta stanowią własność Zamawiającego i obejmują wszystkie znane w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego pola ich eksploatacji i wykorzystania. Własność, o której mowa powyżej nie jest ograniczona pod względem celu rozpowszechniania, ani też pod względem czasowym i terytorialnym i może być ona przenoszona przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.
  3. Zamawiający oczekuje współpracy Wykonawcy z zespołem B+R zaangażowanym w realizację projektu.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia w umowie z Wykonawcą kar umownych z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty.
  9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty mailowej na adres: rafal.perz@rafalperz.pl w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Oferta powinna zawierać cenę brutto za godzinę pracy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.

Do oferty należy załączyć CV oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje.

 

05/05/2023 Aktualizacja:
W odpowiedzi na zapytanie nie wpłyneła żadna oferta.