Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy robotycznego ramienia pomiarowego

Warszawa, 31.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy
robotycznego ramienia pomiarowego

Termin składania ofert:

Data: 09.11.2023

Miejsce realizacji zamówienia:

woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło

Zamawiający:

Sieć Badawcza Rafał Perz

Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

NIP 7422076779

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować drogą mailową: rafal.perz@rafalperz.pl

Informacja o projekcie:

Zapytanie ofertowe dotyczy Projektu pt. „Opracowanie i budowa autonomicznego robota ADAM (Advance Digital Automatic Machine) do zbioru jabłek w sadzie wieloprzewodnikowym” (dalej: Projekt) w ramach umowy o dofinansowanie nr INFOSTRATEG4/0026/2022 realizowanej w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Planowany termin realizacji umowy: do 30 listopada 2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest robotyczne ramię pomiarowe, które może służyć do akwizycji geometrii z wykorzystaniem skanera 3D oraz informacji o koordynatach przestrzennych z wykorzystaniem sondy pomiarowej. Wszystkie przeguby ramienia muszą być wyposażone w NCodery, tak aby w sposób ciągły monitorować zmiany kątowe podczas ruchu urządzenia. Jest to kluczowe dla Zamawiającego ze względu na wymaganą dokładność w określeniu pozycji w przestrzeni, co przekłada się na realizacje projektu badawczo-rozwojowego. Interfejs mechaniczny urządzenia musi umożliwiać zamontowanie adaptera do skanera laserowego lub sondy pomiarowej z kulką stykową za pomocą otworów gwintowanych.

Parametry:

– zasięg 1500 mm – 2100 mm

– dokładność powtarzania pozycji (ISO 9283) – ± 0,05 mm – ± 0,07 mm

– rodzaj zabezpieczenia (IEC 60529) – IP65 lub IP55

– stopnie swobody – 5 do 6

– temperatura pracy – 5°C do 55°C

– udźwig roboczy – 20 kg – 50 kg

– udźwig maksymalny – 23 kg – 55 kg

– wymiary podstawy – od 360 mm x 420 mm do 400 mm x 500 mm

– możliwość montażu – na podłodze lub ścianie

– masa całkowita – maksymalnie 300 kg

– interfejs w postaci kołnierza – otwory gwintowane M6 od 6 do 10 sztuk

– termin gwarancji – min. 24 miesiące

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania ich oceny – kryteria formalne

Do oceny będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymagania określone w punkcie “Przedmiot zamówienia” oraz “Warunki”. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zamówieniem.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki:

– posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;

– znana jest mu treść zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte; 

– oferuje wykonanie przedmiotu zgodnie z wymogami technicznymi opisu przedmiotu zamówienia; 

– w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym.

Weryfikacja warunków odbywa się ̨na podstawie oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu stanowiącego załącznik do oferty.

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia i wybór najkorzystniejszej oferty

Kryterium: cena

Waga kryterium:100%

Całkowita cena brutto za godzinę pracy (umowa zlecenie) powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania Ofertowego. Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:

= całkowita cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert/całkowita cena brutto badanej oferty x 100

Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Dodatkowe warunki udziału

  1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia w umowie z Wykonawcą kar umownych z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty.
  7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty mailowej na adres: rafal.perz@rafalperz.pl w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Oferta powinna zawierać cenę netto, specyfikację przedmiotu zamówienia, okres gwarancji oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Zapytaniu.

Aktualizacja 15.11.2023:

W wyniku postępowania wybrana została oferta: KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, cena oferty 42 206 EUR.