Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy frezarki 3D do metalu

Warszawa, 01.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe celem wyłonienia dostawcy
frezarki 3D do metalu

Termin składania ofert:
Data: 08.12.2023

Miejsce realizacji zamówienia:
woj. mazowieckie, miejscowość Mysiadło

Zamawiający:
Sieć Badawcza Rafał Perz
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
NIP 7422076779

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Pan Rafał Perz, zapytania i prośby o wyjaśnienia prosimy kierować drogą mailową:
rafal.perz@rafalperz.pl

Informacja o projekcie:
Zapytanie ofertowe dotyczy Projektu pt. „Opracowanie i budowa autonomicznego robota
ADAM (Advance Digital Automatic Machine) do zbioru jabłek w sadzie
wieloprzewodnikowym” (dalej: Projekt) w ramach umowy o dofinansowanie nr
INFOSTRATEG4/0026/2022 realizowanej w ramach Strategicznego Programu Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne,
telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Termin realizacji zamówienia:
1. Planowany termin realizacji umowy: do 31.12.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest frezarka 3D do metalu do wytwarzania elementów niezbędnych
do wykonania prototypu autonomicznego robota do zbierania jabłek. Części, które będą
produkowane posłużą do teoretycznych dywagacji na temat rozwiązań technologicznych
planowanych do zaimplementowania w maszynie. Urządzenie to jest niezbędne przy szybkim

prototypowaniu, mając ograniczone koszty i czas działania. Skrawanie w maszynie o 5
stopniach swobody umożliwia wytworzenie skomplikowanych geometrycznie części, które
alternatywnie musiałby być odlewane, co zwiększyłoby ich koszt kilkukrotnie. W przypadku
kilku koncepcji projektowych to podejście jest najbardziej zasadne ekonomicznie. Frezarka
3D to specjalistyczne narzędzie wyposażone w odpowiednie wrzeciono, które umożliwia
szybką obróbkę metali, przez co jest jeszcze bardziej zasadna ekonomicznie.

Parametry techniczne: minimalne parametry:
– przesuwy w osiach XYZ – 600 x 400 x 400 mm,
– nachylenie osi B – +120°, -35°,
– obrót osi C – ciągły,
– obciążenie stołu – 200 kg,
– obroty wrzeciona – 8000 rpm,
– moment obrotowy przy 2000 rpm – 120 Nm,
– moc wrzeciona – 22,4 kW,
– 5 stopni swobody,
– zintegrowany magazyn narzędzi,
– dysze do aplikacji chłodziwa,
– wbudowany system pneumatyczny do przedmuchów,
– komputer sterujący,
– gwarancja min. 24 miesiące.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania ich oceny – kryteria formalne
Do oceny będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymagania określone w punkcie
“Przedmiot zamówienia” oraz “Warunki”. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty, jeśli
oferta jest niekompletna lub niezgodna z zamówieniem.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące
warunki:
– posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;
– znana jest mu treść zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz przyjmuje
warunki w nim zawarte;
– oferuje wykonanie przedmiotu zgodnie z wymogami technicznymi opisu przedmiotu
zamówienia;
– w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego;
– w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w zakresie
określonym w Zapytaniu Ofertowym.
Weryfikacja warunków odbywa się ̨na podstawie oświadczenia oferenta o spełnianiu
warunków udziału w zapytaniu stanowiącego załącznik do oferty.

Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia i wybór
najkorzystniejszej oferty
Kryterium: cena netto
Waga kryterium: 100%
Całkowita cena netto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP z dnia upublicznienia Zapytania
Ofertowego.

Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób
następujący:
= całkowita cena netto najtańszej spośród złożonych ofert/całkowita cena netto badanej
oferty x 100
Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena netto” maksymalnie 100 punktów.
Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Dodatkowe warunki udziału
1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia procedury wyboru.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia w umowie z Wykonawcą kar
umownych z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu złożenia wyjaśnień
w zakresie treści złożonej oferty.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty mailowej na adres:
rafal.perz@rafalperz.pl w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Oferta powinna zawierać cenę netto, specyfikację przedmiotu zamówienia, okres gwarancji
oraz termin realizacji Przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w Zapytaniu.
Załączniki:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu