Ulgi w Prowadzeniu Działalności Badawczo–Rozwojowej

11 sty

Prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej może być rozpatrywane w kilku płaszczyznach finansowych. Rozpatrując koszty wynikające z tytułu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w długim horyzoncie czasu, stanowią one inwestycje w przedsiębiorstwo, dzięki której będzie mogło generować większe zyski oraz umocnią pozycję rynkową podmiotu. Z perspektywy bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalność B+R stanowi koszt, w którym mieszczą się nakłady ponoszone na kadrę ludzką, materiały, urządzenia, wartości niematerialne czy usługi obce, niezbędne do realizacji prac badawczo – rozwojowych. 

Często pośród przedsiębiorców można spotkać się z błędnym przekonaniem, że angażowanie zasobów firmy (ludzkich, rzeczowych oraz finansowych) do prac B+R generuje zbędne koszty w odniesieniu do względnie niepewnych efektów prac w przyszłości. Wskazane postępowanie wygląda na logiczne, należy jednak pamiętać, że polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Ulgi pozwalają na odciążenie bieżących kosztów prowadzenia działalności, zachęcając przedsiębiorców do podejmowania działalności badawczo – rozwojowej. Należy zaznaczyć, że możliwość skorzystania z ulg dotyczy osób fizycznych opodatkowanych liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatników CIT, opodatkowanych na zasadach klasycznych (CIT-8).

Obecnie, w polskim prawodawstwie podatkowym regulowanym Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) występują następujące ulgi dla działań B+R:

  • ulga badawczo – rozwojowa (ulga B+R), wspierająca całokształt działalności badawczo – rozwojowej;
  • ulga na prototypy, ułatwiająca stworzenie prototypu nowego wyrobu lub usługi oraz jego wprowadzenie na rynek;
  • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, usprawniająca pozyskiwanie pracowników do działalności badawczo – rozwojowej;
  • ulga na robotyzację, usprawniające modernizacje i unowocześnianie parku maszynowego, pozwalające na zwiększenie wydajności i efektywności procesu produkcyjnego;
  • ulga IP-Box, ukierunkowana na wsparcie w pozyskiwaniu dochodów z tytułu posiadanych przez firmę praw własności intelektualnej.

Tabela przedstawia podstawowe informacje na temat poszczególnych ulg.

UlgaPodmiot uprawnionyWartość ulgiLimity
Ulga B+RPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo oraz płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Od 100% do 200% konkretnych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo – rozwojową, zależnie od statusu przedsiębiorstwa.Wysokość ulgi B+R nie może być wyższa od kwoty dochodu osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej pozarolniczej dla płatników PIT lub z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla płatników CIT.
Ulga na prototypPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo. 30% kosztów kwalifikowanych produkcji próbnej nowego produktu oraz jego wprowadzenia na rynek.

Produktem nie może być usługa. 

Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej. 
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać 10% dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe.  
Ulga na wsparcie innowacyjnych pracownikówPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej.Iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej (17%) oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.Pracownik musi poświęcać minimum 50% czasu pracy na realizowanie czynności B+R.

Wysokość odliczenia nie może przekraczać wysokości nieodliczonej ulgi za działalność badawczo – rozwojową.

Płatnicy PIT opodatkowani linowo.Iloczyn 19% podatku  oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Iloczyn stawki podatku obowiązującej danego pracownika oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
Ulga na robotyzacjęPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo. 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu robotyzacji w latach 2022 – 2026.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać przychodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe.  
Ulga IP-BoxPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo oraz płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.5% podatek dochodowy od kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej, podlegających kwalifikowanej ochronie prawnej.Podatnik musi prowadzić ewidencję rachunkową, umożliwiającą wyraźne wskazanie kosztów działalności B+R oraz dochodów osiągniętych z praw własności intelektualnej zastrzeżonej przez podatnika.

Podatnik musi ponosić koszty bezpośrednie działalności B+R.

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

Image
Autor Igor Dąbrowski

Specjalista ds. B+R