Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

5 lip

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18db) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26eb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do podatników CIT-8 oraz PIT-36 i PIT36L, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Ulga dotyczy wyłącznie podmiotów, które poniosły stratę, lub których dochód był niższy od wysokości należnej ulgi B+R. Ulga może być zastosowana wyłącznie w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w do prac badawczo – rozwojowych oraz zatrudnionych w wyodrębnionym w firmie dziale B+R. Należy zaznaczyć, że do ulga nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż B+R. 

Zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników umożliwia podatnikowi CIT odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtowanego podatku dochodowego kwoty stanowiącej wynik iloczyn stawki podatku obowiązującej danego podatnika (osobę fizyczną) oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Wysokość odliczenia w przypadku podatnika PIT rozliczającego się według skali podatkowej jest obliczana jako iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Dla podatnika PIT rozliczającego się liniowo wysokość odliczenia jest obliczana jako iloczyn 19% wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Uprawnienie do odliczenia nieodliczonej ulgi przysługuje od miesiąca złożenia zeznania podatkowe za dany rok, do końca tego roku podatkowego.

Wysokość ulgi nie może przekraczać wartości nierozliczonej ulgi na działalność B+R przysługującej podatnikowi za dany okres podatkowy. Jeżeli podatnik nieprawidłowo naliczy wysokość ulgi na innowacyjnych pracowników, ze względu na błędne wyliczenia ulgi B+R, będzie musiał dokonać jej zwrotu. Dodatkowo, ulgi nie można stosować w odniesieniu do płatników

  • będących zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne;
  • którzy utracili status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat;
  • którym przysługuje możliwość zwrotu podatkowego za poniesioną stratę lub osiągających dochód niższy od przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności. 

Głównym założeniem ulgi jest zachęcanie pracodawców do podejmowania prac badawczo – rozwojowych, poprzez ich częściowe odciążenie z kosztów wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za realizowanie prac B+R. Do personelu, który może odpowiadać za tego typu prace należy między innymi zaliczyć programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy innych naukowców. Mogą to być pracownicy posiadający wykształcenie na poziomie doktora, magistra lub inżyniera, których podstawowymi zadaniami jest wykonywanie zadań w ramach projektów badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgiwynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez płatnika składek. Przepisy wskazują, że tyczy wynagrodzeń pobieranych przez osoby fizyczne z tytułu:

  1. Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.
  2. Wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
  3. Praw autorskich.

Osoby fizyczne, względem których może zostać zastosowana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, muszą być odpowiedzialne za realizację prac badawczo – rozwojowych przez określoną przepisami ilość czasu. Przepisy wskazują dwie możliwości zaklasyfikowania wynagrodzenia pracownika do skorzystania z ulgi (zależnie od umowy pomiędzy stronami), mianowicie:

  • ponad 50% całkowitego miesięcznego czasu pracy osoby fizycznej jest przeznaczonych na realizowanie działań B+R,
  • ponad 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi określonej umową zleceniem lub umową o dzieło jest związane z realizowaniem działań B+R.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia działu B+R w przedsiębiorstwie oraz skierowania pracowników do wykonywania działań innowacyjnych przez minimum 50% czasu pracy.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na wsparcie innowacyjnych pracowników, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).