Tag: MSP

5 lip

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18db) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26eb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do podatników CIT-8 oraz PIT-36 i PIT36L, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Ulga dotyczy wyłącznie podmiotów, które poniosły stratę, lub których dochód był niższy od wysokości należnej ulgi B+R. Ulga może być zastosowana wyłącznie w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w do prac badawczo – rozwojowych oraz zatrudnionych w wyodrębnionym w firmie dziale B+R. Należy zaznaczyć, że do ulga nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż B+R. 

Zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników umożliwia podatnikowi CIT odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtowanego podatku dochodowego kwoty stanowiącej wynik iloczyn stawki podatku obowiązującej danego podatnika (osobę fizyczną) oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Wysokość odliczenia w przypadku podatnika PIT rozliczającego się według skali podatkowej jest obliczana jako iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Dla podatnika PIT rozliczającego się liniowo wysokość odliczenia jest obliczana jako iloczyn 19% wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Uprawnienie do odliczenia nieodliczonej ulgi przysługuje od miesiąca złożenia zeznania podatkowe za dany rok, do końca tego roku podatkowego.

Wysokość ulgi nie może przekraczać wartości nierozliczonej ulgi na działalność B+R przysługującej podatnikowi za dany okres podatkowy. Jeżeli podatnik nieprawidłowo naliczy wysokość ulgi na innowacyjnych pracowników, ze względu na błędne wyliczenia ulgi B+R, będzie musiał dokonać jej zwrotu. Dodatkowo, ulgi nie można stosować w odniesieniu do płatników

 • będących zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne;
 • którzy utracili status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat;
 • którym przysługuje możliwość zwrotu podatkowego za poniesioną stratę lub osiągających dochód niższy od przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności. 

Głównym założeniem ulgi jest zachęcanie pracodawców do podejmowania prac badawczo – rozwojowych, poprzez ich częściowe odciążenie z kosztów wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za realizowanie prac B+R. Do personelu, który może odpowiadać za tego typu prace należy między innymi zaliczyć programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy innych naukowców. Mogą to być pracownicy posiadający wykształcenie na poziomie doktora, magistra lub inżyniera, których podstawowymi zadaniami jest wykonywanie zadań w ramach projektów badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgiwynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez płatnika składek. Przepisy wskazują, że tyczy wynagrodzeń pobieranych przez osoby fizyczne z tytułu:

 1. Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.
 2. Wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 3. Praw autorskich.

Osoby fizyczne, względem których może zostać zastosowana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, muszą być odpowiedzialne za realizację prac badawczo – rozwojowych przez określoną przepisami ilość czasu. Przepisy wskazują dwie możliwości zaklasyfikowania wynagrodzenia pracownika do skorzystania z ulgi (zależnie od umowy pomiędzy stronami), mianowicie:

 • ponad 50% całkowitego miesięcznego czasu pracy osoby fizycznej jest przeznaczonych na realizowanie działań B+R,
 • ponad 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi określonej umową zleceniem lub umową o dzieło jest związane z realizowaniem działań B+R.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia działu B+R w przedsiębiorstwie oraz skierowania pracowników do wykonywania działań innowacyjnych przez minimum 50% czasu pracy.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na wsparcie innowacyjnych pracowników, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

26 cze

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 38eb) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 52jb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na robotyzację jest skierowana do płatników CIT oraz PIT, z wyłączeniem podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej lub CIT-u estońskiego, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi na robotyzację są uprawnione osoby fizyczne opodatkowane liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatnicy CIT opodatkowani na zasadach klasycznych (CIT-8). Należy zaznaczyć, że do korzystania z ulgi nie są uprawnieni podatnicy prowadzący działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych lub Polskiej Strefie Inwestycji

Zastosowanie ulgi na robotyzację umożliwia podatnikowi odliczenie od dochodu dodatkowych 50% kosztów uzyskania  przychodu (wyliczonych dalej), jakie poniósł z tytułu robotyzacji procesów produkcyjnych w latach 2022 – 2026. Wysokość ulgi nie może przekraczać kwoty dochodu (z działalności gospodarczej pozarolniczej dla PIT, z przychodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla CIT) osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym. Oznacza to, że każda złotówka wydana w związku z opracowaniem produkcji prototypu oraz produkcji próbnej wyrobu pomniejsza dochód firmy o 1,50 złotych.

Jeżeli osiągnięty przez podatnika dochód jest niższy od wartości przysługującej mu ulgi, płatnik może skorzystać z odliczenia w okresie do 6 lat podatkowych od roku poniesienia kosztów robotyzacji. Oznacza to, że ulga na prototypy może być rozłożona w czasie

Głównym założeniem ulgi jest zmotywowanie przedsiębiorców do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promowanie rozwoju robotyzacji przemysłowej i wspieranie transformacji cyfrowej. Aktywizacja przedsiębiorców w automatyzowaniu procesów produkcyjnych ma przyczynić się do optymalizacji kosztów wytwarzania wyrobów oraz zwiększania wydajności zakładu. Częściowe odciążenie przedsiębiorstw z kosztów robotyzacji ma zwiększyć konkurencyjność polskich firm na tle podmiotów krajowych oraz zagranicznych

Obszarem ulgi jest zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zwiększających automatyzację procesów produkcyjnych realizowanych w zakładzie podatnika. Wykładnia przepisu wskazuje, że ulgą na robotyzację mogą być również objęte odpisy amortyzacyjne za nowe środki, zakupione przed 2022 rokiem. Zgodnie z przepisami, za robota przemysłowego uważa się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych. Oznacza to, że robot musi znajdywać zastosowanie w realizowaniu procesów przemysłowych, posiadać zdolność do realizowania różnych zadań w wielu płaszczyznach, określanych stopniami swobody. 

Dodatkowo, definicja robota przemysłowego wskazuje konieczność jednoczesnego spełniania warunków:

 • sterowanie, programowanie, monitorowanie oraz diagnozowanie robota odbywa się poprzez zdalną wymianę danych cyfrowych,
 • robot jest podłączony do systemów teleinformatycznych, w szczególności systemów zarządzania produkcją, systemów planowania produkcji czy systemów projektowania wyrobów
 • działanie robota jest monitorowane przy użyciu kamer, czujników lub innych sensorów
 • robot jest zintegrowany z innymi maszynami występującymi w cyklu produkcyjnym. 

Kolejną grupę urządzeń stanowią maszyny oraz urządzenia peryferyjne dla robotów przemysłowych, z którymi są funkcjonalnie powiązane. Zaliczane są do nich  jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe; tory jezdne; słupowysięgniki; obrotniki; nastawniki; stacje czyszczące; stacje automatycznego ładowania; stacje załadowcze lub odbiorcze; złącza kolizyjne; efektory końcowe do czynności obróbczych oraz do obsługiwania maszyn. Innymi słowy, do grupy tej należy zaliczyć wszelkiego rodzaju osprzęt dodatkowy, usprawniający funkcjonowanie robotów przemysłowych. 

Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu robotyzacji zaliczane są:

 1. Koszty związane z nabyciem fabrycznie nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych; maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy zapewniających bezpieczeństwo i ergonomię; maszyn, urządzeń lub systemów do monitorowania, diagnozowania i serwisowania robotów przemysłowych; urządzeń do interakcji pomiędzy robotem przemysłowym a człowiekiem.
 2. Koszty związane nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, jakie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania robotów przemysłowych oraz środków trwałych wskazanych wcześniej
 3. Koszty związane z nabyciem usług szkoleniowych dla nowo zakupionych robotów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych wcześniej.
 4. Opłaty z tytułu umów leasingu dla robotów przemysłowych oraz środków trwałych wskazanych wcześniej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na robotyzację bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia etapów prac B+R i przedwdrożeniowych oraz prawidłowego przydzielenia kosztów. 

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na robotyzację, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

25 maj

SBRP na konferencji WallStreet 27 w Karpaczu!

Miło nam ogłosić nasz udział podczas kolejnej edycji konferencji WallStreet, która odbędzie się w Karpaczu. Nasz Sales Manager – Patryk Rybarczyk będzie reprezentował nas podczas tego wydarzenia, organizowanego przez Klub Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych!

Konferencja Wallstreet to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie inwestorów i przedsiębiorców w Polsce i Europie Środkowej. Wydarzenie realizowane jest cyklicznie już od 1997 roku i rokrocznie przyciąga ponad tysiąc uczestników!

W trakcie trzech dni konferencji odbywają się dziesiątki wykładów, paneli dyskusyjnych i debat gospodarczych z najbardziej cenionymi ekspertami w naszym kraju. Uczestnicy mają również okazję poznać osobiście przedstawicieli zarządów ponad 100 spółek giełdowych, start-upów, przedstawicieli biur maklerskich oraz kluczowych instytucji rynkowych.

Co roku gośćmi specjalnymi konferencji są też najwięksi polscy przedsiębiorcy, figurujący na liście 100 najbogatszych Polaków. W poprzednich edycjach udział brały takie osobistości, jak Zbigniew Jakubas, Dariusz Miłek, Adam Kiciński, Leszek Czarnecki czy śp. Jan Kulczyk.

Więcej informacji i bilety

 

7 kwi

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18db) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26eb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do podatników CIT-8 oraz PIT-36 i PIT36L, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Ulga dotyczy wyłącznie podmiotów, które poniosły stratę, lub których dochód był niższy od wysokości należnej ulgi B+R. Ulga może być zastosowana wyłącznie w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w do prac badawczo – rozwojowych oraz zatrudnionych w wyodrębnionym w firmie dziale B+R. Należy zaznaczyć, że do ulga nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż B+R. 

Zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników umożliwia podatnikowi CIT odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtowanego podatku dochodowego kwoty stanowiącej wynik iloczyn stawki podatku obowiązującej danego podatnika (osobę fizyczną) oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Wysokość odliczenia w przypadku podatnika PIT rozliczającego się według skali podatkowej jest obliczana jako iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Dla podatnika PIT rozliczającego się liniowo wysokość odliczenia jest obliczana jako iloczyn 19% wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Uprawnienie do odliczenia nieodliczonej ulgi przysługuje od miesiąca złożenia zeznania podatkowe za dany rok, do końca tego roku podatkowego.

Wysokość ulgi nie może przekraczać wartości nierozliczonej ulgi na działalność B+R przysługującej podatnikowi za dany okres podatkowy. Jeżeli podatnik nieprawidłowo naliczy wysokość ulgi na innowacyjnych pracowników, ze względu na błędne wyliczenia ulgi B+R, będzie musiał dokonać jej zwrotu. Dodatkowo, ulgi nie można stosować w odniesieniu do płatników

 • będących zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne;
 • którzy utracili status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat;
 • którym przysługuje możliwość zwrotu podatkowego za poniesioną stratę lub osiągających dochód niższy od przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności. 

Głównym założeniem ulgi jest zachęcanie pracodawców do podejmowania prac badawczo – rozwojowych, poprzez ich częściowe odciążenie z kosztów wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za realizowanie prac B+R. Do personelu, który może odpowiadać za tego typu prace należy między innymi zaliczyć programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy innych naukowców. Mogą to być pracownicy posiadający wykształcenie na poziomie doktora, magistra lub inżyniera, których podstawowymi zadaniami jest wykonywanie zadań w ramach projektów badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgiwynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez płatnika składek. Przepisy wskazują, że tyczy wynagrodzeń pobieranych przez osoby fizyczne z tytułu:

 1. Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.
 2. Wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 3. Praw autorskich.

Osoby fizyczne, względem których może zostać zastosowana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, muszą być odpowiedzialne za realizację prac badawczo – rozwojowych przez określoną przepisami ilość czasu. Przepisy wskazują dwie możliwości zaklasyfikowania wynagrodzenia pracownika do skorzystania z ulgi (zależnie od umowy pomiędzy stronami), mianowicie:

 • ponad 50% całkowitego miesięcznego czasu pracy osoby fizycznej jest przeznaczonych na realizowanie działań B+R,
 • ponad 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi określonej umową zleceniem lub umową o dzieło jest związane z realizowaniem działań B+R.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia działu B+R w przedsiębiorstwie oraz skierowania pracowników do wykonywania działań innowacyjnych przez minimum 50% czasu pracy.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na wsparcie innowacyjnych pracowników, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

6 mar

SBRP na Międzynarodowych Targach AUTOMATICON 2023

Z wielką radością informujemy, że już w tym tygodniu, od 7 do 9 marca 2023, w warszawskiej Hali EXPO XXI, Sieć Badawcza Rafał Perz weźmie udział w Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku numer B6 w Hali 1. Wstęp na targi jest wolny po rejestracji na stronie wydarzenia, a odwiedzać nas można już od godziny 9:30 we wtorek, 7-go marca.

Od 26 lat Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON stanowią największe w Polsce profesjonalne forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, a zwiedzającym szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinach takich jak automatyka, pomiar przemysłowy i robotyka.

Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, a także jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że będziemy mieli okazję wziąć udział w tym wydarzeniu i zaprezentować naszą ofertę. 

Zapraszamy!

 

16 lut

Ulga na prototypy 

Ulga na prototypy jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18ea) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26ga), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na prototypy jest skierowana do płatników CIT oraz PIT, z wyłączeniem podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej lub CIT-u estońskiego, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi na prototyp są uprawnione osoby fizyczne opodatkowane liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatnicy CIT opodatkowani na zasadach klasycznych (CIT-8).

Zastosowanie ulgi na prototypy umożliwia podatnikowi odliczenie od dochodu dodatkowych 30% kosztów kwalifikowanych (wyliczonych dalej), jakie poniósł z tytułu uruchomienia serii próbnej produktu oraz jego wprowadzenia na rynek. Wysokość ulgi nie może być wyższa niż 10% dochodu (z działalności gospodarczej pozarolniczej dla PIT, z dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla CIT) osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym. Oznacza to, że każda złotówka wydana w związku z opracowaniem produkcji prototypu oraz produkcji próbnej wyrobu pomniejsza dochód firmy o 1,30 złotych.

Jeżeli osiągnięty przez podatnika dochód jest niższy od wartości przysługującej mu ulgi, płatnik może skorzystać z odliczenia w okresie do 6 lat podatkowych od roku poniesienia koszt produkcji próbnej lub wprowadzenia produktu na rynek. Oznacza to, że ulga na prototypy może być rozłożona w czasie

Głównym założeniem ulgi jest wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez odciążanie z kosztów uruchomienia produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu, z wyłączeniem usług

Produktami, w myśl przepisów Ustawy o rachunkowości, uważane są wytworzone lub przetworzone rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży. Produktem jest zatem sprzedawane przez firmę dobro rzeczowe, która odpowiada za jego wyprodukowanie, bądź przyczyniła się do jego wykonania przeprowadzając obróbkę danego wyrobu. Warto wskazać, że produktem mogą być zarówno wyroby gotowe, jak również półprodukty czy dobra znajdujące się w toku produkcji, identyfikowane na podstawie zdolności do sprzedaży. Istotne jest, że nowy produkt nie musi stanowić innowacji na miarę rynku światowego czy krajowego, a wystarczające jest aby był wyrobem innowacyjnym z perspektywy danego przedsiębiorstwa

Pierwszym obszarem ulgi na prototyp jest produkcja próbna, definiowana jako etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu. Oznacza to, że początek procesu produkcji próbnej jest uwarunkowany zakończeniem prac badawczych oraz rozwojowych oraz poniesieniem pierwszego kosztu związanego z przygotowaniem podmiotu do rozpoczęcia produkcji nowego produktu. Prowadzenie prac B+R przez podatnika jest elementem koniecznym do zastosowania ulgi na prototypy, ponieważ dotyczy ona kosztów występujących po zakończeniu tego typu prac, oznaczających otrzymanie gotowego wyrobu, który po uzyskaniu odpowiednich dopuszczeń oraz dostosowaniu zakładu produkcyjnego będzie mógł być wprowadzany na rynek. Proces produkcji próbnej kończy się z momentem wytworzenia pierwszej partii wyrobów gotowych. 

Zgodnie z przepisami, do kosztów produkcji próbnej zalicza się:

 1. Cenę nabycia lub koszty wytworzenia własnymi siłami środków trwałych, które są fabrycznie nowe i niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej, zaliczone do grup 3 – 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa 3 obejmuje kotły i maszyny energetyczne, grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, grupa 6 urządzenia techniczne, grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 2. Wydatki związane z ulepszaniem istniejących środków trwałych, na potrzeby dostosowania ich do uruchomienia produkcji próbnej. Dotyczy to środków trwałych z tych samych grup co wskazane wcześniej. 
 3. Koszty pozyskania materiałów i surowców, niezbędnych do wytworzenia serii próbnej produktów. 

Drugim obszarem zastosowania ulgi na prototypy jest wprowadzanie na rynek nowego produktu, pod którym rozumiane są działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedażyEtap wprowadzania produktu na rynek jest związany z uzyskaniem przez podatnika dopuszczenia dla wyrobu gotowego, powstałego w wyniku prac B+R, na co składają się prace dotyczące pozyskania certyfikatów, homologacji czy innego rodzaju niezbędnych dokumentów na potrzeby administracyjnoprawne.

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się:

 1. Koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia.
 2. Koszty badania cyklu życia produktu (ang. LCA – Life Cycle Assessment). Podczas badania cyklu życia produktu określa się jego zapotrzebowanie na surowce oraz emisje do środowiska przez wszystkie fazy jego istnienia, jak projektowanie, produkcja, użytkowanie, modernizowanie, zużywanie, czy wycofanie z eksploatacji. 
 3. Koszty weryfikacji technologii środowiskowych (ang. ETV – Environmental Technology Verification). ETV polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu rzetelności, kompletności i wiarygodności deklaracji producenta na temat innowacyjnego efektu ekologicznego wyrobu, w cyklu jego życia. Uwzględnia się przy tym sposób zaprojektowania, zastosowane materiały, sposób wytwarzania, sposób eksploatacji oraz możliwość zagospodarowania odpadów. 

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na prototypy bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia etapów prac B+R i przedwdrożeniowych oraz prawidłowego przydzielenia kosztów. 

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na prototypy, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016 poz. 1864).

18 sty

Ulga badawczo – rozwojowa (B+R)

Ulga badawczo – rozwojowa (B+R) jest instrumentem finansowym, które zostało zaktualizowane na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18d, 18da, 18db, 18e) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26e), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga badawczo – rozwojowa jest skierowana do płatników CIT oraz PIT, z wyłączeniem podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej lub CIT-u estońskiego, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi B+R są uprawnione osoby fizyczne opodatkowane liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatnicy CIT opodatkowani na zasadach klasycznych (CIT-8). 

Zastosowanie ulgi B+R umożliwia podatnikowi kolejne odliczenie od podstawy dochodu wydatków zaliczanych do grupy kosztów kwalifikowanych (wyszczególnione i opisane w dalszej części), związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo – rozwojową. Koszty kwalifikowane, generowane z tytułu działalności B+R, podatnik odlicza w pierwszej kolejności jako koszty podatkowe zgodnie z stosowanymi przez niego zasadami podatkowymi. Innymi słowy, każdy koszt uzyskania przychodu, zaliczany do grupy kosztów kwalifikowany, może być ponownie odliczony od podstawy dochodu podatnika

Wysokość ulgi B+R może wynosić od 100% do nawet 200% konkretnych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo – rozwojową,  na co wpływ ma status firmy

Wysokość ulgi B+R nie może być wyższa od kwoty dochodu osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej pozarolniczej dla płatników PIT lub z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla płatników CIT. 

Jeżeli osiągnięty przez podatnika dochód jest niższy od wartości przysługującej mu ulgi, płatnik może skorzystać z odliczenia w okresie do 6 lat podatkowych od roku poniesienia kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest również rozliczenie kosztów poniesionych wcześniej, co wymaga złożenia przez podatnika stosownej korekty zeznania podatkowego. Oznacza to, że ulga B+R może być rozłożona w czasie

Podatnikom, którzy chcą zastosować ulgę B+R w pierwszym roku działalności przedsiębiorstwa, przysługuje zwrot środków o wysokości odpowiadającej iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym.

Głównym założeniem ulgi B+R jest zmotywowanie polskich przedsiębiorców do zwiększania innowacyjności produktów i wykorzystywanych technologii, poprzez samodzielne realizowanie prac badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgi B+Rkoszty kwalifikowane, ponoszone przez podatnika z tytułu realizowanej przez niego działalności badawczo – rozwojowej. Zawiera się w nich szerokie spektrum wydatków, związanych z opłaceniem usług obcych, zakupem dóbr materialnych oraz wypłacaniem wynagrodzeń dla kardy ludzkiej. 

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom zaangażowanym do realizowania prac B+R, stanowią najczęściej rozliczaną przez podatników grupę kosztów kwalifikowanych. Koszty wynagrodzenia można podzielić na dwie kategorie ze względu na rodzaj umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcom. Pierwszą stanowią koszty poniesione z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, w czym mieszczą się wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Drugą stanowią koszty poniesione z tytułu usług wykonanych przez pracownika na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Kosztem kwalifikowanym wynagrodzenia są również sfinansowane przez płatnika składki ubezpieczeń społecznych z tytułu wyliczonych wariantów umów (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło), w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Realizacja działalności badawczo – rozwojowej związana jest z pozyskaniem niezbędnych do tego celu dóbr materialnych, wśród których mieszczą się materiały i surowce bezpośrednio związane z pracami B+R oraz wykorzystywane bezpośrednio do prac B+R sprzęty specjalistyczne, niebędące środkami trwałymi. Koszt kwalifikowany stanowią również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością mogą być stanowić koszt kwalifikowany wyłącznie w odniesieniu do płatników posiadających status centrum badawczo – rozwojowego

Ostatnią grupę kosztów kwalifikowanych, możliwych do odliczenia od podstawy podatku dochodowego, stanowią koszty ponoszone z tytułu pozyskania różnorodnych usług obcych. Zawierają się w nich koszty związane z pozyskaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, jak również pozyskania wyników na potrzeby działalności B+R od jednostek naukowych. Do jednostek naukowych zaliczaneuczelnie, federacje podmiotów szkolnictwa wyższego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Polska Akademia Umiejętności oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, jak również pozyskanie wyników od innych podmiotów niż jednostki naukowe mogą być stanowić koszt kwalifikowany wyłącznie w odniesieniu do płatników posiadających status centrum badawczo – rozwojowego. Odrębną grupę kosztów kwalifikowanych związanych z pozyskaniem usług obcych stanowią koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R oraz koszty związane z nabyciem usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R. Należy zaznaczyć, że wyliczone usługi związane z samodzielnym korzystaniem przez podatnika z aparatury naukowo – badawczej oraz zakupem usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej stanowią koszt kwalifikowany, wyłącznie w przypadku jeżeli nie są nabywane u podmiotu powiązanego. Ostatnią grupę kosztów kwalifikowanych, mieszczących się kategorii usług obcych, stanowią koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zalicza się do nich wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub jego międzynarodowe odpowiedniki) i dokonania zgłoszenia ochrony własności intelektualnej, w tym w związku z wykonaniem tłumaczenia dokumentów. Kosztem kwalifikowanym są również opłaty i inne koszty prowadzenia postępowania, jakie podatnik ponosi od momentu złożenia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym lub innym organie. W kategorii tej zawierają się również koszty ponoszone ze względu na odparcie zarzutów niespełnienia warunków w postępowaniu zgłoszeniowym i po jego zakończeniu, takie jak koszty zastępstwa prawnego i procesowego. Koszt kwalifikowany stanowią również opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz opłaty za dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Przepisy rozróżniają trzy podstawowe kategorie podatników, charakteryzujących się właściwymi limitami ulgi B+R:

 • mikro, małe i średnie podmioty prowadzące działalność B+R, posiadające status centra badawczo – rozwojowego,
 • duże podmioty prowadzące działalność B+R, posiadające status centra badawczo – rozwojowego,
 • pozostałe podmioty prowadzące działalność B+R.

Tabela przedstawia limity ulgi B+R na poszczególne koszty kwalifikowane dla poszczególnych rodzajów podmiotów uprawnionych do ulgi.

Koszt kwalifikowanyLimit odliczenia podatnika
Przedsiębiorstwo o statusie centrum badawczo – rozwojowegoPozostałe przedsiębiorstwa
Koszt wynagrodzenia pracowników 200%200%
Koszt zakupu materiałów i surowców 200%100%
Koszt zakupu sprzętu specjalistycznego, niebędącego środkami trwałymi200%100%
Koszt odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych200%100%
Koszt odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością 200%

do 10% zysków z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) lub do 10% dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe (CIT)

Brak możliwości odliczenia 
Koszty zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych lub pozyskanie wyników badań od jednostek naukowych200%100%
Koszty zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych lub pozyskanie wyników badań od jednostek innych niż naukowe200%Brak możliwości odliczenia 
Koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo – badawczej200%100%
Koszt nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej200%100%
Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego200% – mikro, małe i średnie podmioty 

100% – duże podmioty 

100%

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi B+R w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga B+R bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia etapów prac B+R i przedwdrożeniowych oraz prawidłowego przydzielenia kosztów.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą badawczo – rozwojową, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

11 sty

Ulgi w Prowadzeniu Działalności Badawczo–Rozwojowej

Prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej może być rozpatrywane w kilku płaszczyznach finansowych. Rozpatrując koszty wynikające z tytułu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w długim horyzoncie czasu, stanowią one inwestycje w przedsiębiorstwo, dzięki której będzie mogło generować większe zyski oraz umocnią pozycję rynkową podmiotu. Z perspektywy bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalność B+R stanowi koszt, w którym mieszczą się nakłady ponoszone na kadrę ludzką, materiały, urządzenia, wartości niematerialne czy usługi obce, niezbędne do realizacji prac badawczo – rozwojowych. 

Często pośród przedsiębiorców można spotkać się z błędnym przekonaniem, że angażowanie zasobów firmy (ludzkich, rzeczowych oraz finansowych) do prac B+R generuje zbędne koszty w odniesieniu do względnie niepewnych efektów prac w przyszłości. Wskazane postępowanie wygląda na logiczne, należy jednak pamiętać, że polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Ulgi pozwalają na odciążenie bieżących kosztów prowadzenia działalności, zachęcając przedsiębiorców do podejmowania działalności badawczo – rozwojowej. Należy zaznaczyć, że możliwość skorzystania z ulg dotyczy osób fizycznych opodatkowanych liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatników CIT, opodatkowanych na zasadach klasycznych (CIT-8).

Obecnie, w polskim prawodawstwie podatkowym regulowanym Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) występują następujące ulgi dla działań B+R:

 • ulga badawczo – rozwojowa (ulga B+R), wspierająca całokształt działalności badawczo – rozwojowej;
 • ulga na prototypy, ułatwiająca stworzenie prototypu nowego wyrobu lub usługi oraz jego wprowadzenie na rynek;
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, usprawniająca pozyskiwanie pracowników do działalności badawczo – rozwojowej;
 • ulga na robotyzację, usprawniające modernizacje i unowocześnianie parku maszynowego, pozwalające na zwiększenie wydajności i efektywności procesu produkcyjnego;
 • ulga IP-Box, ukierunkowana na wsparcie w pozyskiwaniu dochodów z tytułu posiadanych przez firmę praw własności intelektualnej.

Tabela przedstawia podstawowe informacje na temat poszczególnych ulg.

UlgaPodmiot uprawnionyWartość ulgiLimity
Ulga B+RPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo oraz płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Od 100% do 200% konkretnych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo – rozwojową, zależnie od statusu przedsiębiorstwa.Wysokość ulgi B+R nie może być wyższa od kwoty dochodu osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej pozarolniczej dla płatników PIT lub z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla płatników CIT.
Ulga na prototypPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo. 30% kosztów kwalifikowanych produkcji próbnej nowego produktu oraz jego wprowadzenia na rynek.

Produktem nie może być usługa. 

Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej. 
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać 10% dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe.  
Ulga na wsparcie innowacyjnych pracownikówPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej.Iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej (17%) oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.Pracownik musi poświęcać minimum 50% czasu pracy na realizowanie czynności B+R.

Wysokość odliczenia nie może przekraczać wysokości nieodliczonej ulgi za działalność badawczo – rozwojową.

Płatnicy PIT opodatkowani linowo.Iloczyn 19% podatku  oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Iloczyn stawki podatku obowiązującej danego pracownika oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
Ulga na robotyzacjęPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo. 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu robotyzacji w latach 2022 – 2026.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać przychodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe.  
Ulga IP-BoxPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo oraz płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.5% podatek dochodowy od kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej, podlegających kwalifikowanej ochronie prawnej.Podatnik musi prowadzić ewidencję rachunkową, umożliwiającą wyraźne wskazanie kosztów działalności B+R oraz dochodów osiągniętych z praw własności intelektualnej zastrzeżonej przez podatnika.

Podatnik musi ponosić koszty bezpośrednie działalności B+R.

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

3 sty

SBRP dołącza do Klubu Przedsiębiorczości

Z radością ogłaszamy, że z początkiem nowego roku dołączyliśmy do jednego z największych klubów biznesowych w kraju – Klub Przedsiębiorczości!

Jesteśmy bardzo podekscytowani tą okazją i nie możemy się doczekać udziału w wydarzeniach organizowanych przez klub w ciągu nadchodzącego roku. Wierzymy, że przyniesie to wiele korzyści dla naszej firmy i pozwoli nam nawiązać cenne kontakty biznesowe.

Misją Klubu Przedsiębiorczości jest pomaganie przedsiębiorcom w rozwoju firm i zwiększaniu ich przychodów. Organizacja robi to poprzez:

1) edukację biznesową – w Klubie występują zweryfikowani przedsiębiorcy z ogromnym doświadczeniem biznesowym i z sukcesami, tj. tacy którzy już stworzyli duże, dochodowe firmy i chcą dzielić się z innymi swoją wiedzą, strategiami, wskazówkami i doświadczeniem biznesowym.

2) networking biznesowy i łączenie ze sobą przedsiębiorców. Na spotkaniach mocno stawia się na interakcję pomiędzy uczestnikami, zachęca się ich do nawiązywania relacji, wymiany kontaktów, do wymiany doświadczeń i nawiązywania współprac.

Serdecznie dziękujemy za tę szansę i cieszymy się na współpracę z innymi członkami klubu. Do zobaczenia!

27 paź

SBRP nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej “Ambasador Innowacyjności”

Miło nam poinformować, że zostaliśmy nominowani przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej “Ambasador Innowacyjności” za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy.

Laureatów nagrody wybierze kapituła programowa, a wręczenie nagród odbędzie się podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego, 25 maja 2023 r. w Rezydencji Luxury Hotel w Piekarach Śląskich.

Bardzo się cieszymy się, że nasz działalność jest doceniana przez krajowe media!