Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

15 gru

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Finansowy aspekt realizacji prac B+R bardzo często odgrywa kluczowe znaczenie, dlatego też opracowywanie budżetu każdego projektu badawczo – rozwojowego powinno być prowadzone z najwyższą możliwą precyzją oraz starannośc. Szczególnie ważnymi elementami są odpowiednio szacowane wartości poszczególnych kosztów występujących podczas prac B+R oraz ich prawidłowe zaklasyfikowanie. Warto odnieść się tutaj do pojęcia „kosztów kwalifikowanych”, wprowadzonego w przepisach zawartych w Ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zapisy zamieszczone we wskazanych Ustawach wskazują, że za koszt kwalifikowany uważane są koszty uzyskania przychodu, poniesione przez podmiot z tytułu prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej (więcej o działalności B+R możesz przeczytać tutaj 1.).

Do kosztów kwalifikowanych, w myśl obowiązujących przepisów, zalicza się:

  • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o dzieło oraz umowie zlecenie, zaangażowanych do wykonywania prac B+R, w tym składki ubezpieczeniowe jakie są na nich odprowadzane,
  • zakupy sprzętu specjalistycznego, materiałów i surowców, bezpośrednio związanych z prowadzeniem prac B+R, z wyłączeniem środków trwałych,
  • nabywanie ekspertyz, opinii, usług doradczych,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
  • nabycie oraz utrzymanie patentu, praw ochronnych oraz wzoru użytkowego,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aspekt kwalifikowalności kosztów realizacji prac badawczo – rozwojowych jest niezwykle ważny z perspektywy dwóch obszarów:

  • wniosku o dofinansowanie, gdzie podczas oceny eksperci dokonują weryfikacji części finansowej projektu (prawidłowego przyporządkowania kosztów do zadań, poprawnego określenia szacunkowych wartości kosztów, klasyfikowania kosztu jako kwalifikowanego w myśli obowiązujących przepisów),
  • pozyskania ulg podatkowych, kiedy koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R są traktowane jako koszt uzyskania przychodu i mogą zostać odliczone (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.).

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień kwalifikowalności kosztów znajdują się w przepisach podatkowych oraz regulaminach konkursów o dofinansowanie.