Kategoria: Uncategorized

15 gru

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Finansowy aspekt realizacji prac B+R bardzo często odgrywa kluczowe znaczenie, dlatego też opracowywanie budżetu każdego projektu badawczo – rozwojowego powinno być prowadzone z najwyższą możliwą precyzją oraz starannośc. Szczególnie ważnymi elementami są odpowiednio szacowane wartości poszczególnych kosztów występujących podczas prac B+R oraz ich prawidłowe zaklasyfikowanie. Warto odnieść się tutaj do pojęcia „kosztów kwalifikowanych”, wprowadzonego w przepisach zawartych w Ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zapisy zamieszczone we wskazanych Ustawach wskazują, że za koszt kwalifikowany uważane są koszty uzyskania przychodu, poniesione przez podmiot z tytułu prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej (więcej o działalności B+R możesz przeczytać tutaj 1.).

Do kosztów kwalifikowanych, w myśl obowiązujących przepisów, zalicza się:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o dzieło oraz umowie zlecenie, zaangażowanych do wykonywania prac B+R, w tym składki ubezpieczeniowe jakie są na nich odprowadzane,
 • zakupy sprzętu specjalistycznego, materiałów i surowców, bezpośrednio związanych z prowadzeniem prac B+R, z wyłączeniem środków trwałych,
 • nabywanie ekspertyz, opinii, usług doradczych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
 • nabycie oraz utrzymanie patentu, praw ochronnych oraz wzoru użytkowego,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aspekt kwalifikowalności kosztów realizacji prac badawczo – rozwojowych jest niezwykle ważny z perspektywy dwóch obszarów:

 • wniosku o dofinansowanie, gdzie podczas oceny eksperci dokonują weryfikacji części finansowej projektu (prawidłowego przyporządkowania kosztów do zadań, poprawnego określenia szacunkowych wartości kosztów, klasyfikowania kosztu jako kwalifikowanego w myśli obowiązujących przepisów),
 • pozyskania ulg podatkowych, kiedy koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R są traktowane jako koszt uzyskania przychodu i mogą zostać odliczone (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.).

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień kwalifikowalności kosztów znajdują się w przepisach podatkowych oraz regulaminach konkursów o dofinansowanie. 

12 gru

Jakie są benefity, płynące z prowadzenia prac B+R?

Przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo – rozwojowe osiągają szereg rozmaitych benefitów, z których niewątpliwie istotną rolę odgrywają profity finansowe, w postaci możliwości uzyskania dotacji na prowadzenie prac B+R oraz możliwych do wykorzystania ulg podatkowych. W pierwszej kolejności należy jednak uwypuklić niefinansowe korzyści, jakie wynikają z podejmowania działalności B+R:

 • Zwiększenie doświadczenia oraz poszerzenie kompetencji i umiejętności personelu każdego szczebla, zaangażowanego do wykonywania prac B+R.
 • Opracowanie i wdrożenie wyrobów lub usług, pozwalających na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów
 • Modernizowanie oraz rozbudowa posiadanej infrastruktury, maszyn i urządzeń
 • Prestiż wynikający ze poszerzania stanów wiedzy. 
 • Nawiązywanie relacji z nowymi partnerami biznesowymi, reprezentującymi różne sektory gospodarki. 

Kluczowym z perspektywy przedsiębiorstwa aspektem działalności B+R jest konieczność zaangażowania środków finansowych dotyczących zakupów i modernizowania maszyn, urządzeń i oprogramowania, zakupów materiałów i surowców do wykonywania serii próbnych oraz prototypów, wypłacania wynagrodzeń pracownikom, wykonywanie testów oraz pomiarów i tak dalej. Należy jednak pamiętać, że koszty ponoszone z tytułu realizowania prac badawczo – rozwojowych mogą stanowić koszty kwalifikowane (więcej o kosztach kwalifikowanych możesz przeczytać tutaj 7.), możliwe do:

 • dofinansowania z dotacji uzyskanej na realizowanie projektów B+R, dzięki którym możliwe jest odzyskanie części zainwestowanych środków na podejmowanie prac badawczo – rozwojowych (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • rozliczenia w działalności przy wykorzystaniu ulg podatkowych, gdzie koszty prac B+R mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodu lub w postaci ulgi B+R na koniec roku (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.). 

Warto pamiętać, że uznanie konkretnego wydatku za koszt kwalifikowany wymaga spełnienia szeregu warunków, określonych przepisami prawnymi. 

Firmy zainteresowane prowadzeniem prac B+R, które jeszcze nie mają w tym obszarze dostatecznego doświadczenia, powinny zwrócić się do podmiotów, specjalizujących się w udzielaniu wsparcia podczas identyfikowania innowacyjności, pozyskiwania dofinansowania oraz realizowania i rozliczania projektów B+R (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.)

20 lis

Do kogo się zwrócić o pomoc przy działaniach B+R i jak je rozpocząć?

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych jest złożonym procesem, podczas którego przedsiębiorstwo wytwarza zasoby nowej wiedzy. Dzięki wytworzonej wiedzy może ono uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć zyski przedsiębiorstwa (więcej o benefitach płynących z prac B+R możesz przeczytać tutaj 6.). Korzystanie z efektów prac B+R jest jednak końcowym etapem procesu, w toku którego wykonywanych jest niezwykle szerokie spektrum różnego rodzaju działań. Za najważniejsze etapy realizowania prac badawczo – rozwojowych należy uznać:

 • rozpoznanie kierunku prac, rozumiane jako zidentyfikowanie problemu badawczego, rozwiązanie którego pozwoli na zwiększenie zasobów wiedzy teoretycznej lub opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania aplikacyjnego,
 • opracowanie metodologii, dzięki której przyjęty problem będzie rozwiązany, uwzględniającej rodzaje pomiarów oraz mierzone parametry, aparaturę pomiarową, sposób opracowania wyników i tak dalej,
 • wykonanie stanowisk badawczych, przeprowadzenie pomiarów oraz opracowanie wyników do postaci sprawozdań,
 • określenie zasobów niezbędnych do realizacji prac B+R, na które składają się zasoby rzeczowe (urządzenia, maszyny, materiały do produkcji i tak dalej) oraz niematerialne (wynagrodzenia, usługi obce i tak dalej),
 • pozyskanie dofinansowania (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • certyfikowanie wyrobów, umożliwiające ich wprowadzenie na rynki, 
 • zarządzanie przebiegiem prac B+R pod kątem osiągania przyjętych celów i założeń, uwzględniając również aspekt finansowy rozliczenia poniesionych kosztów.

Powyższe wyliczenie może wskazywać, że realizowanie prac B+R jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i wymagającym uwzględniania wielu obszarów działań – jest to zdecydowana prawda, szczególnie jeżeli celem firmy jest sprawne oraz efektywne przeprowadzenie projektów badawczo – rozwojowych. Kluczowe w tym zakresie jest doświadczenie oraz kompetencje kadry zaangażowanej do realizacji prac, która w dużej mierze wpływa na aspekty:

 • naukowo – badawcze, dotyczące formułowania parametrów nowych rozwiązań, przygotowywania modeli obliczeniowych, projektów prototypów oraz badań potwierdzających spełnienie założeń,
 • techniczne, dotyczące dobrania odpowiednich zasobów do wykonania prac,
 • finansowe, dotyczące prawidłowego kwalifikowania kosztów oraz ich rozliczania,
 • organizacyjne, dotyczące zarządzania przebiegiem prac.

Wsparcie przedsiębiorstw w realizowaniu działalności B+R, dotyczące różnych aspektów prac badawczo – rozwojowych, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, jakich przykładem jest Sieć Badawcza Rafał Perz.Firma ta zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom sektora MŚP (i innym podmiotom), poprzez:

 • identyfikowanie i wyodrębnianie elementów badawczo – rozwojowych z bieżącej, rutynowej działalności firmy,
 • rozpoznawanie