Kategoria: Baza wiedzy

27 gru

Jak pozyskać środki na działania B+R i dlaczego to jest dziecinnie proste?

Jak pozyskać środki na działania B+R i dlaczego to jest dziecinnie proste?

Pozyskanie źródeł finansowania jest niezwykle istotnym etapem, niezbędnym do sprawnego realizowania prac badawczo – rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie odgrywa pomysł przedsiębiorstwa, dotyczący innowacyjnych produktów lub technologii.
Kapitał jest konieczny do pokrywania wszelkiego rodzaju kosztów działań B+R, takich jak:

  • zakup surowców, materiałów i podzespołów do wytworzenia prototypów oraz serii próbnych wyrobów,
  • zakup maszyn, urządzeń oraz narzędzi na potrzeby wykonania linii pilotażowej do wytwarzania nowych wyrobów,
  • budowa lub wynajem przestrzeni produkcyjnych czy powierzchni magazynowych,
  • zakup lub wynajem urządzeń oraz aparatury kontrolo – pomiarowej do przeprowadzenia testów oraz sprawdzeń,
  • zakup oprogramowania do opracowywania modeli oraz przeprowadzania analiz,
  • wynagrodzenia personelu,
  • opłacenie różnego rodzaj usług obcych oraz podwykonawstwa, związanego z wykonywaniem badań, udostępnianiem aparatury, opracowywaniem ekspertyz i tak dalej.

Przedsiębiorstwa dokonujące wstępnych kalkulacji kosztów realizacji projektów badawczo – rozwojowych w pierwszej kolejności doznają szoku, jakiego rzędu środkami muszą dysponować na potrzeby pokrycia wszystkich przewidzianych wydatków. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności B+R jest promowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jedną z najważniejszych form zachęty przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo – rozwojowych są dofinansowania. Mogą być one ukierunkowane na konkretne obszary badawcze lub kierowane do konkretnych rodzajów wnioskodawców. Do najważniejszych polskich instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcom dla działań B+R należy zaliczyć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Elementem niezbędnym do pozyskania dofinansowania jest uczestnictwo w danym konkursie, wymagające uzupełnienia wniosku oraz jego złożenia do oceny przez ekspertów. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu aspektów realizowania projektu, dotyczących jego celu, metodologii badawczej, zaangażowanych zasobów budżetu oraz wielu innych (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.) Warto jednak podkreślić, że profesjonalne i rzetelne podejście przy uzupełnieniu dokumentacji konkursowej może zaowocować uzyskaniem dofinansowania, dzięki czemu koszty realizacji prac badawczo – rozwojowych będą w pewnej części sponsorowane ze środków publicznych. Dodatkowo, instytucje promujące podejmowanie przez przedsiębiorstwa prac B+R oferują również możliwość przyznania dotacji na pokrycie kosztów, ponoszonych przez firmy na potrzeby przygotowania dokumentacji konkursowej.
Wparcie przedsiębiorstw w pozyskaniu finansowania na prowadzenie działalności B+R, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Zakres ich działań obejmuje wsparcie naukowo – techniczne, doradcze, ekonomiczne oraz wiele innych działań, niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania.