Blog

15 wrz

Jak pozyskać środki na działania B+R?

Pozyskanie źródeł finansowania jest niezwykle istotnym etapem, niezbędnym do sprawnego realizowania prac badawczo – rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie odgrywa pomysł przedsiębiorstwa, dotyczący innowacyjnych produktów lub technologii. 

Kapitał jest konieczny do pokrywania wszelkiego rodzaju kosztów działań B+R, takich jak:

 • zakup surowców, materiałów i podzespołów do wytworzenia prototypów oraz serii próbnych wyrobów,
 • zakup maszyn, urządzeń oraz narzędzi na potrzeby wykonania linii pilotażowej do wytwarzania nowych wyrobów,
 • budowa lub wynajem przestrzeni produkcyjnych czy powierzchni magazynowych,
 • zakup lub wynajem urządzeń oraz aparatury kontrolo – pomiarowej do przeprowadzenia testów oraz sprawdzeń,
 • zakup oprogramowania do opracowywania modeli oraz przeprowadzania analiz,
 • wynagrodzenia personelu,
 • opłacenie różnego rodzaj usług obcych oraz podwykonawstwa, związanego z wykonywaniem badań, udostępnianiem aparatury, opracowywaniem ekspertyz i tak dalej.

Przedsiębiorstwa dokonujące wstępnych kalkulacji kosztów realizacji projektów badawczo – rozwojowych w pierwszej kolejności doznają szoku, jakiego rzędu środkami muszą dysponować na potrzeby pokrycia wszystkich przewidzianych wydatków. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności B+R jest promowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jedną z najważniejszych form zachęty przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo – rozwojowych są dofinansowania. Mogą być one ukierunkowane na konkretne obszary badawcze lub kierowane do konkretnych rodzajów wnioskodawców. Do najważniejszych polskich instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcą dla działań B+R należy zaliczyć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Elementem niezbędnym do pozyskania dofinansowania jest uczestnictwo w danym konkursie, wymagające z uzupełnienia wniosku oraz jego złożenia do oceny przez ekspertów. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu aspektów realizowania projektu, dotyczących jego celu, metodologii badawczej, zaangażowanych zasobów budżetu oraz wielu innych. Warto jednak podkreślić, że profesjonalne i rzetelne podejście przy uzupełnieniu dokumentacji konkursowej może zaowocować uzyskaniem dofinansowania, dzięki czemu koszty realizacji prac badawczo – rozwojowych będą w pewnej części sponsorowane z środków publicznych. Dodatkowo, instytucje promujące podejmowanie przez przedsiębiorstwa prac B+R oferują również możliwość przyznania dotacji na pokrycie kosztów, ponoszonych przez firmy na potrzeby przygotowania dokumentacji konkursowej

Wparcie przedsiębiorstw w pozyskaniu finansowania na prowadzenie działalności B+R, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Zakres ich działań obejmuje wsparcie naukowo – techniczne, doradcze, ekonomiczne oraz wiele innych działań, niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania.

31 sie

Co ogranicza firmy przed podjęciem prac B+R?

Jeżeli prowadzenie działań B+R jest niezwykle korzystne z perspektywy przedsiębiorstwa, dlaczego tak niewielka ilość polskich przedsiębiorstw zajmuje się działalnością badawczo – rozwojową?

Udzielenie odpowiedzi na wskazane pytanie wymaga wyliczenia najważniejszych wyzwań i barier przed podejmowaniem prac B+R, jakimi są:

 • brak odpowiedniej kadry oraz zasobów technicznych do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych,
 • brak kapitału do finansowania prac badawczo – rozwojowych oraz wdrażania ich efektów,
 • brak wiedzy oraz doświadczenia w identyfikowaniu innowacyjności oraz zarządzaniu procesami B+R,
 • obawy przed zajęciem się nowym, nieznanym wcześniej rodzajem działalności, 
 • przeświadczenie, że firma nie realizuje działań B+R.

Za najważniejszą barierę należy uznać przeświadczenie, że przedsiębiorstwo nie realizuje prac B+R, co zazwyczaj nie do końca jest prawdą. Trzeba w tym miejscu odnieść się do definicji działalności badawczo – rozwojowej, która wskazuje, że prace te muszą przekładać się na wystąpieniu w firmie znaczących zmian. Oznacza to, że wprowadzenie każdej istotnej zmiany, przekładającej się na działanie podmiotu, może być postrzegane jako działalność B+R.

Kolejną ważną barierę stanowi obawa przed nieznanym, która przekłada się na wyolbrzymianie pozostałych trudności, ponieważ na rynku istnieje wiele form pomocy przedsiębiorstwom w podjęciu działań B+R, w tym poprzez udostępnianie wykwalifikowanej kadry naukowo – badawczej, oprogramowania czy aparatury badawczej, jak również środków finansowych. 

Personel oraz zasoby techniczne do realizowania prac B+R można pozyskać od firm, specjalizujących się w obszarze wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu działań badawczo – rozwojowych. Angażowanie do prac B+R doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pozwala osiągnąć szereg korzyści, jak na przykład wsparcie merytoryczne podczas identyfikowania działań badawczo – rozwojowych w firmie lub definiowaniu innowacyjności produktów lub procesów.

Środki finansowe na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mogą zostać pozyskane z różnych źródeł, a wsparcie w tym zakresie także jest oferowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Kluczowym atutem tego rodzaju firm jest doświadczenie, które pozwala na sprawne uzupełnienie dokumentacji do otrzymania dotacji oraz wykonanie rzetelnych kalkulacji przychodowo – kosztowych. Proces pozyskania dofinansowania jest wieloetapowy, dlatego uczestnictwo wykwalifikowanych specjalistów niewątpliwie zwiększa szanse na przyznanie dofinansowania w ramach dotacji krajowych lub unijnych.

24 sie

Dlaczego działalność B+R stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw MŚP?

Działalność B + R (więcej o działalności B+R możesz przeczytać tutaj) może pozornie wydawać się działaniem skierowanym dla dużych przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, posiadających laboratoria oraz działy badawcze. Przekonanie to jest niezwykle mylące ponieważ działalnością badawczo – rozwojową może zajmować się praktycznie każde przedsiębiorstwo. Dodatkowo, dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny bezsprzecznie wskazują, że to właśnie przedsiębiorstwa sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa, liczba pracowników do 250 osób) dominują w obszarze działalności B+R.

Dane statystyczne nie pozostawiają miejsca na wątpliwości – firmy sektora MŚP ilościowo dominują w realizacji działań badawczo – rozwojowych, stanowiąc około 80% wszystkich firm prowadzących działalność B + R w latach 2018 – 2020. Można domniemywać, że w kolejnych latach ich liczba będzie wzrastać. Należy jednak pamiętać, że według danych GUS w Polsce funkcjonuje niemal 2,2 miliona przedsiębiorstw z których jedynie 0,16% to duże podmioty. 

Dlaczego tak właściwie przedsiębiorstwa sektora MŚP miałby być zainteresowane działalnością B+R?

Prosta odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa – wynika to z wielowymiarowego wpływu działalności badawczo – rozwojowych na przedsiębiorstwo, które je realizuje. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z prowadzenia działań B+R są:

 • rozwój przedsiębiorstwa, poprzez pozyskiwanie nowej wiedzy umożliwiającej opracowywanie nowych produktów lub usług, bądź wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań,
 • wzmacnianie posiadanej pozycji na rynku, poprzez poszerzanie oferty o nowe, innowacyjne wyroby lub usługi, 
 • usprawnianie funkcjonowania firmy, poprzez wdrażanie nowych technologii wytwarzania bądź zarządzania,
 • korzyści finansowe, w postaci ulgi B+R obniżającej podatek dochodowy, zysków ze sprzedaży nowych wyrobów czy możliwości pozyskania dofinansowania na realizowane prace badawczo – rozwojowe,
 • kreowanie wizerunku firmy na nowoczesną i innowacyjną, poprzez prowadzenie badań oraz wdrażanie ich wyników. 

Jednoznaczne wskazanie, która z przesłanek do podejmowania prac B+R jest najważniejsza nie jest możliwe – najczęściej firma odnosi korzyści w wielu obszarach, samodzielnie decydując na czym chce skupić największą uwagę

Prace B+R są niewątpliwie skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP, ponieważ muszą one nieustannie opracowywać nowe rozwiązania, które odróżniają ich wyroby od produktów konkurencji

Dodatkowo, firmy MŚP wykazują większe umiejętności w proponowaniu rozwiązań spełniających indywidualne wymagania klientów, w odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw, które dążą do standaryzacji i unifikacji.

Kluczową przewagą podmiotów MŚP nad dużymi firmami jest duża elastyczność procesu obsługi klienta, szczególnie w kwestii konfigurowania parametrów rozwiązania pod konkretne potrzeby nabywców. 

10 sie

Co to działalność B+R i na czym polega?

Znaczenie często wykorzystywanego określania „działalność B+R”, oznaczającego działalność badawczo – rozwojową, nie dla każdego jest oczywiste w równym stopniu, dlatego też bardzo ważne jest jego zdefiniowanie. 

Na początek warto przedstawić prawną definicję działalności B+R, zamieszczoną w Ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, gdzie działalność B+R została zdefiniowana jako:

działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Następnym krokiem jest przełożenie treści zapisów Ustawy do formy zrozumiałej dla każdego odbiorcy. Wymaga to podkreślenia istotnych kwestii ustawowej definicji, wskazujących, że działalność B+R to:

 • działalność twórcza, co oznacza, że powinna ona być użyteczna, trafna, wyróżniająca się nowością lub innowacyjnością, a autor danej działalności posiada prawa do jej efektów;
 • działalność podejmowana w sposób systematyczny, co oznacza, że powinna być ona prowadzona w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przypisanymi do niej zasobami rzeczowymi, ludzkimi oraz finansowymi;
 • działalność, w której możliwe jest wyodrębnienie badań naukowych, związanych z pozyskiwaniem wiedzy teoretycznej, oraz prac rozwojowych, związanych z pozyskiwaniem wiedzy praktycznej, na temat zastosowań aplikacyjnych badań naukowych;
 • działalność której celem może być zwiększanie zasobów wiedzy poprzez kreowanie nowej wiedzy lub opracowywanie nowych zastosowań dla istniejących rozwiązań.

Działalność B+R ma być również ukierunkowana na odkrycia.

Jak widać, działalność badawczo – rozwojowa posiada szereg cech charakterystycznych, a za jej istotę należy uważać podejmowanie autorskich działań dostarczających nowej, nieznanej wcześniej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Efektami działań badawczo – rozwojowych mogą być:

 • nowa wiedza wzbogacająca obszary teoretyczne, która nie jest możliwa do bezpośredniego skomercjalizowania, powstająca podczas badań naukowych
 • nowa wiedza wzbogacająca obszary praktyczne, którą można skomercjalizować poprzez sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług, powstająca podczas prac rozwojowych.

Badania naukowe dzieli się na badania podstawowe oraz aplikacyjne. Badania podstawowe dotyczą wyłącznie pozyskiwania nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i faktach, a badania aplikacyjne nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń

Prace rozwojowe obejmują łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Należy jednak pamiętać, że pracami rozwojowymi nie są rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów i usług, nawet jeżeli mają one charakter ulepszeń.

Kluczową cechą, odróżniającą badania naukowe od prac rozwojowych, jest brak bezpośredniej możliwości sprzedaży klientom końcowym efektów badań naukowych. Wymaga to przełożenia posiadanej wiedzy do postaci wyrobu lub usługi, co odbywa się podczas prac rozwojowych. Należy pamiętać, że realizowanie badań naukowych przez przedsiębiorstwo nie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac rozwojowych– zawsze można skorzystać z ogólnodostępnych źródeł wiedzy i podjąć od razu działania związane z ich przetworzeniem do postaci nowych lub znacząco ulepszonych produktów. 

5 sie

Co łączy Grantland i SBRP?

Grantland Sp. z o.o. to firma zajmująca się skutecznym wspieraniem sektora MŚP w pozyskiwaniu finansowania na innowacje, badania, inwestycje w rozwój. Co łączy Grantland i SBRP?

Współpracujemy wzmacniając kompetencje technologiczne i naukowe firm, które są zainteresowane tworzeniem innowacji finansowanych zewnętrznie. SBRP i Grantland razem tworzą unikalną i kompleksową usługę, dzięki której projekty naszych klientów są przełomowe i atrakcyjne biznesowo.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym Agnieszka Durka oraz Florentyna Góralska, przybliżają specyfikę swojej pracy:

20 lip

Jak zabezpieczyć poufne dane firmy? Klauzula non-disclosure agreement (NDA)

Know-how i inne informacje poufne stanowią podstawowy fundament przedsiębiorstwa i często decydują o jego silnej pozycji na konkurencyjnym rynku. Potrzebę zadbania o interesy przedsiębiorstwa w tym zakresie dostrzeżono już w drugiej połowie XIX wieku. Przez ten czas rozwój nowych technologii, globalizacja, zwiększone potrzeby konsumenckie zdecydowanie napędziły rywalizację na rynku często prowadząc do nieuczciwej konkurencji. Warto zatem zadbać o to, aby wszelka wiedza techniczna, technologiczna, finansowa czy handlowa została należycie zabezpieczona przed jej nieuprawnionym wykorzystaniem.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia informacji poufnych jest zawarcie odrębnej umowy o zachowaniu poufności tzw. NDA. Taka umowa może być zawarta w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej.

Najważniejsze jednak z punktu widzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest zawarcie w umowie o poufności:

 • celu i okoliczności zawarcia umowy;
 • precyzyjne określenie zakresu przetwarzanych przez przedsiębiorstwo informacji poufnych;
 • obowiązki strony objętej klauzulą poufności (np. zakaz kopiowania dokumentacji, wykorzystywanie informacji wyłącznie w celu wykonania umowy);
 • czasu obowiązywania klauzuli poufności (może obowiązywać bezterminowo);
 • określenie odpowiedzialności za naruszenie poufności;
 • wysokość kar umownych w przypadku naruszenia umowy.

Umowę o poufności można zawrzeć zarówno na etapie negocjacji z potencjalnym kontrahentem jak i osobami, które świadczą już usługi na rzecz firmy (zleceniobiorcy, pracownicy). Warto zabezpieczyć firmę w ten sposób, w każdym przypadku, w którym kontrahenci, zleceniobiorcy, pracownicy mają dostęp do danych wrażliwych firmy a ich ujawnienie może spowodować negatywne konsekwencję dla firmy. 

Dla ochrony interesów firmy nie wystarczy ogólne wskazanie w umowie, że klauzulą poufności objęte są dane technologiczne, finansowe, administracyjne. Ważne, aby w umowie wyraźnie wskazać zakres danych objętych klauzulą poufności, np. wszelkie bazy danych klientów, receptury, opracowane wzorce, specyfikacje, projekty, innowacje, ustalenia ze spotkań, prezentacje sprzedażowe, wyniki finansowe. Dlaczego to takie istotne? 

Dokładne określenie zakresu poufnych informacji pozwoli na uniknięcie wątpliwości w przypadku ewentualnego sporu pomiędzy stronami umowy.  Oczywiście objęcie określonych informacji klauzulą poufności powinno mieć swoje uzasadnienie. Nie można zastrzegać jej w przypadku informacji, które są powszechne znane lub zakres danych objętych klauzulą jest zbyt szeroki. 

Może również zdarzyć się, że pewna informacja w chwili zawierania umowy stanowi dla przedsiębiorstwa informację poufną, jednak w trakcie wykonywania umowy straciła ten charakter. Warto zatem zastrzec odpowiednie postanowienie w umowie, które ureguluje tą kwestię. Dlaczego? Ponieważ sytuacja na rynku jest dynamiczna a regulacje prawne i wytyczne regulacyjne często się zmieniają. Czasem zdarzyć się może sytuacja, w której strona objęta klauzulą poufności będzie niejako zmuszona do ujawnienia informacji poufnych. Dzieje się tak w przypadku, gdy np. przepisy powszechnie obowiązującego prawa zmuszają naszego kontrahenta do ujawnienia informacji niejawnych albo przykładowo, instytucja państwowa (Urząd Skarbowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów itp.) zażąda od naszego kontrahenta takich informacji. Przedsiębiorca musi być przygotowany na każdą ewentualność, zatem ważne jest skonstruowanie umowy o zachowaniu poufności w sposób kompleksowy i dokładny.

Co istotne umowa NDA powinna wprost wskazywać jakim podmiotom dane poufne mogą być przekazywane np. konstrukcja klauzuli poufności zakłada, że wyniki sprzedażowe mogą być przekazywane wyłącznie do określonych osób pracujących w przedsiębiorstwie.  

Aby uniknąć problemu ujawnienia informacji niejawnych w przyszłości, koniecznie trzeba pamiętać o tym, aby zastrzec w umowie, że nasz kontrahent, zleceniobiorca, pracownik zobowiązany jest do zachowania poufności zarówno w trakcie wykonywania umowy jak i po zakończeniu współpracy.

Co jednak w przypadku, gdy mimo zawarcia umowy o poufności, strona objęta klauzulą poufności ujawniła informacje wrażliwe, know-how wieloletniej pracy nad rozwojem przedsiębiorstwa, w które włożyliśmy tyle czasu i energii?

Na taką ewentualność warto pamiętać o zastrzeżeniu postanowienia w umowie NDA w zakresie kar umownych za ujawnienie informacji niejawnych. Po pierwsze kara finansowa ma charakter odstraszający, natomiast w skrajnych przypadkach pozwoli na rekompensatę strat jakie mogą pojawić się po nieuczciwym działaniu osób zobowiązanych.

Jak można zaobserwować po treści artykułu, problematyka umów o zachowaniu poufności jest bardzo złożona, ale jej istotność z punktu widzenia ochrony naszego przedsiębiorstwa uzasadnia ich wprowadzenie do obrotu.

14 lip

Odwiedziny prof. Damiena Subita – założyciela startupu Tenkey i pomysłodawcy Le Bysi

W tym tygodniu w naszej siedzibie gościliśmy prof. Damiena Subita z Francji, eksperta z zakresu biomechaniki zderzeń oraz mikro-mobilności.

Prof. Subit jest założycielem startupu Tenkey i pomysłodawcą innowacyjnego, cyrkularnego systemu transportu rowerowego Le Bysi.

Mamy przyjemność ogłosić, że podpisaliśmy trójstronną umowę o współpracy Tenkey, SBRP i Grantland. Plan współpracy obejmuje prace B+R oraz biznesowo-wdrożeniowe w projekcie Le Bysi.

Dodatkowo prof. Damien Subit wesprze SBRP przy rozwoju i budowie naszego Crash Lab’u jako ekspert do spraw eksperymentalnej inżynierii biomechanicznej.

This week, we hosted prof. Damien Subit from France, an expert in the field of biomechanics of collisions and micro-mobility.

Prof. Subit is the founder of the Tenkey startup and the author of the innovative, circular bicycle transport system – Le Bysi.

We are pleased to announce that we have signed a trilateral cooperation agreement between Tenkey, SBRP and Grantland. The cooperation plan includes R&D, business and implementation works in the Le Bysi project, as well as market development.

Additionally, prof. Damien Subit will support SBRP in the development and construction of our Crash Lab as an expert in experimental biomechanical engineering.
6 lip

Rejestracja znaku nie taka straszna jak jego „namalowanie”

Tworzysz markę? Budujesz strategię marketingową? Nie masz jeszcze zarejestrowanego znaku towarowego? Skupmy się zatem na tym, czym w ogóle jest znak towarowy, w jaki sposób go zarejestrować oraz po co go rejestrować? 

Zacznijmy od tego co to jest znak towarowy. Definicja legalna zawarta w ustawie Prawo własności przemysłowej określa znak towarowy jako każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. 

Powyższe implikuje stwierdzenie, iż znakiem towarowym jest wyłącznie oznaczenie zmysłowo postrzegalne. Takie oznaczenie (zmysłowo postrzegalne), powinno być przedstawione w sposób umożliwiający ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Nie zapominajmy oczywiście o odróżnialności pomiędzy towarami jedynego przedsiębiorcy od drugiego. 

Wieloletnia obsługa podmiotów gospodarczych pozwala na stwierdzenie, iż pytając dlaczego dany podmiot nie zarejestrował np. swojego logo jako znaku towarowego najczęściej słyszymy: „Bo nie było czasu”, „Bo to długo trwa”, „Bo to za drogie”, „A po co mi to?”. Rozwiejmy zatem wątpliwości: 

 • Czas? Wiadomo, że nie musimy zajmować się tym sami – na rynku jest niezliczona ilość podmiotów, która się tym trudni. To sprowadzi zaangażowanie do minimum. 
 • Długo trwa? Może i tak, choć część praw przyznana jest nam już w dniu zgłoszenia. Poza tym lepiej długo niż wcale … 
 • Za drogie? Opłata zgłoszeniowa za pierwszą kategorię produktów i usług to 450 PLN, a za każdą kolejną – 120 PLN. Tak więc jeśli działamy w jednym segmencie wystarczy 450 PLN, jeśli w kilku – musimy doliczyć po 120 PLN za każdy prowadzony przez nas rodzaj działalności. Do tego musimy doliczyć opłatę za 10 – letnie okresy ochronne (400 PLN za każdą klasę, niezależnie od ilości klas).

A po co? Przede wszystkim po to, żeby konkurenci nie mogli posługiwać się naszym logiem i nazwą, ani ich na siebie zarejestrować. Przecież właśnie po to buduje się markę, żeby być wyłącznie uprawnionym do korzystania z owoców, które ona przynosi. Świadectwo ochronne znaku towarowego rozwiewa też wszelkie wątpliwości, kto jest właścicielem znaku. Dzięki temu można również zakazywać konkurentom używania znaku na terenie całego kraju lub nawet Unii Europejskiej w sytuacji, w której ktoś próbuje się pod nas podszyć.

Po drugie po to, aby móc dokonywać obrotu znakiem – sprzedawać, użyczać, licencjonować. Bez rejestracji nie możemy skutecznie np. stworzyć sieci franczyzowej czy sprzedać całości firmy z prawami do znaku – dla inwestorów to istotna kwestia, ponieważ marka często jest najważniejszym aktywem danego przedsiębiorstwa. Warto też pamiętać, że znak można wykorzystać także podatkowo – np. poprzez udzielenie licencji jednym spółkom przez drugie lub poprzez amortyzację znaku. 

Last but not least – posiadając certyfikat możemy używać symbolu „®” przy naszym logu. Nie jest to może kwestia najistotniejsza, natomiast z pewnością zwiększa prestiż i powagę marki. A na marginesie – używanie symbolu „®” bez uprzedniej rejestracji znaku grozi wysoką grzywną. 

Kilka słów o tym jak wygląda rejestracja. Po pierwsze składamy wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Urząd sprawdzi wszelkie przesłanki formalne i w specjalnym biuletynie ogłosi, że złożyliśmy wniosek o rejestrację. Od tego momentu wszystkim podmiotom, które uważają że nie mamy prawa do znaku przysługuje 3 – miesięczny termin na złożenie sprzeciwu. Po tym terminie otrzymamy decyzję o udzieleniu prawa ochronnego pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy, 10 – letni okres ochronny. Po jej opłaceniu otrzymamy specjalny certyfikat o przysługującym nam prawie, a Urząd ogłosi ten fakt w przeznaczonym do tego piśmie. Od tej pory znak jest naszą pełnoprawną własnością i spokojnie możemy używać „®” – ki. 

I na koniec ciekawostki! Co do zasady, można rejestrować znaki graficzne (np. loga), słowne (np. hasła) lub słowno – graficzne (np. logo z hasłem lub nazwą). Natomiast niektóre firmy – to oczywiście sytuacje wyjątkowe – mają jako znak towarowy zarejestrowane:

 • specyficzne kolory – Milka (odcień fioletu), UPS (odcień brązu), Orange (odcień pomarańczowego), Veuve Clicquot Brut (odcień pomarańczowego),
 • zapachy – Producent piłek tenisowych (świeżo skoszona trawa),
 • dźwięki – Siemens (część utworu „Prelude”),
 • znaki przestrzenne – Henkel (kształt butelki „Domestosu”),
 • gest – Krzysztof Piątek (słynna „cieszynka” [pistolety] wykonywana po zdobyciu bramki). 

P.S. Powyższy artykuł dotyczy przede wszystkim rejestracji znaku w Polsce, jednakże można również bez problemu zarejestrować znak przed Europejskim Urzędem Patentowym, dzięki czemu znak będzie chroniony na terenie całej UE. 

21 cze

SBRP nominowana do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022

Otrzymaliśmy nominację do tytułu Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022! Cieszymy się, że działalność SBRP po raz kolejny została doceniona przez krajowe media!

Symbole to ogólnopolski program prowadzony na łamach Monitora Biznesu, a laureaci programu to firmy i instytucje, które cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach.

Kapituła Symbolu to grono specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce.

 

24 maj

SBRP Laureatem 7. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022

Z radością informujemy, że zostaliśmy Laureatem 7. Edycji Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii: Jednostka Naukowa Przyszłości.

PNIR została nam przyznana za stworzenie pierwszej w Polsce prywatnej sieci badawczej zrzeszającej polskie startupy technologiczne działające w sektorze B+R oraz za aktywne rozwiązywanie problemów badawczych i wspieranie wdrażania na rynek innowacji we współpracy środowiska naukowego z gospodarczym.

Nagrodę odebraliśmy 7. czerwca podczas Gali Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, a nasz certyfikat można zobaczyć poniżej.