Blog

22 lut

FENG: Ścieżka SMART – trwa nabór wniosków

Wczoraj, 21 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków w pierwszym konkursie w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART.

Nabór Ścieżka SMART skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu:

 • prac B+R,
 • wdrożeń innowacji,
 • rozwoju infrastruktury B+R,
 • internacjonalizacji,
 • rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków.

Budżet konkursu Ścieżka SMART to 667 mln zł.

W SBRP pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowanie na prace związane z badaniami i rozwojem. Wspieramy organizacje w obsłudze merytorycznej projektów finansowanych z NCBR, PARP, RPO czy Komisji Europejskiej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu raportów i sprawozdań, bierzemy udział w audytach i kontrolach, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji końcowej, projektowej i badawczej. Wszystkie działania SBRP zorientowane są na budowę innowacji i integralnie z nimi związanej przewagi technologicznej.

Napisz do nas, opowiedz nam o swoim pomyśle, a my pomożemy Ci zdobyć na niego pieniądze, a następnie go wdrożyć.

Więcej informacji na temat konkursu Ścieżka SMART znajduje się tutaj.

16 lut

Ulga na prototypy 

Ulga na prototypy jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18ea) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26ga), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na prototypy jest skierowana do płatników CIT oraz PIT, z wyłączeniem podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej lub CIT-u estońskiego, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi na prototyp są uprawnione osoby fizyczne opodatkowane liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatnicy CIT opodatkowani na zasadach klasycznych (CIT-8).

Zastosowanie ulgi na prototypy umożliwia podatnikowi odliczenie od dochodu dodatkowych 30% kosztów kwalifikowanych (wyliczonych dalej), jakie poniósł z tytułu uruchomienia serii próbnej produktu oraz jego wprowadzenia na rynek. Wysokość ulgi nie może być wyższa niż 10% dochodu (z działalności gospodarczej pozarolniczej dla PIT, z dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla CIT) osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym. Oznacza to, że każda złotówka wydana w związku z opracowaniem produkcji prototypu oraz produkcji próbnej wyrobu pomniejsza dochód firmy o 1,30 złotych.

Jeżeli osiągnięty przez podatnika dochód jest niższy od wartości przysługującej mu ulgi, płatnik może skorzystać z odliczenia w okresie do 6 lat podatkowych od roku poniesienia koszt produkcji próbnej lub wprowadzenia produktu na rynek. Oznacza to, że ulga na prototypy może być rozłożona w czasie

Głównym założeniem ulgi jest wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez odciążanie z kosztów uruchomienia produkcji próbnej oraz wprowadzenia na rynek nowego produktu, z wyłączeniem usług

Produktami, w myśl przepisów Ustawy o rachunkowości, uważane są wytworzone lub przetworzone rzeczowe aktywa obrotowe zdatne do sprzedaży. Produktem jest zatem sprzedawane przez firmę dobro rzeczowe, która odpowiada za jego wyprodukowanie, bądź przyczyniła się do jego wykonania przeprowadzając obróbkę danego wyrobu. Warto wskazać, że produktem mogą być zarówno wyroby gotowe, jak również półprodukty czy dobra znajdujące się w toku produkcji, identyfikowane na podstawie zdolności do sprzedaży. Istotne jest, że nowy produkt nie musi stanowić innowacji na miarę rynku światowego czy krajowego, a wystarczające jest aby był wyrobem innowacyjnym z perspektywy danego przedsiębiorstwa

Pierwszym obszarem ulgi na prototyp jest produkcja próbna, definiowana jako etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo, etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu. Oznacza to, że początek procesu produkcji próbnej jest uwarunkowany zakończeniem prac badawczych oraz rozwojowych oraz poniesieniem pierwszego kosztu związanego z przygotowaniem podmiotu do rozpoczęcia produkcji nowego produktu. Prowadzenie prac B+R przez podatnika jest elementem koniecznym do zastosowania ulgi na prototypy, ponieważ dotyczy ona kosztów występujących po zakończeniu tego typu prac, oznaczających otrzymanie gotowego wyrobu, który po uzyskaniu odpowiednich dopuszczeń oraz dostosowaniu zakładu produkcyjnego będzie mógł być wprowadzany na rynek. Proces produkcji próbnej kończy się z momentem wytworzenia pierwszej partii wyrobów gotowych. 

Zgodnie z przepisami, do kosztów produkcji próbnej zalicza się:

 1. Cenę nabycia lub koszty wytworzenia własnymi siłami środków trwałych, które są fabrycznie nowe i niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej, zaliczone do grup 3 – 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Grupa 3 obejmuje kotły i maszyny energetyczne, grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne, grupa 6 urządzenia techniczne, grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
 2. Wydatki związane z ulepszaniem istniejących środków trwałych, na potrzeby dostosowania ich do uruchomienia produkcji próbnej. Dotyczy to środków trwałych z tych samych grup co wskazane wcześniej. 
 3. Koszty pozyskania materiałów i surowców, niezbędnych do wytworzenia serii próbnej produktów. 

Drugim obszarem zastosowania ulgi na prototypy jest wprowadzanie na rynek nowego produktu, pod którym rozumiane są działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedażyEtap wprowadzania produktu na rynek jest związany z uzyskaniem przez podatnika dopuszczenia dla wyrobu gotowego, powstałego w wyniku prac B+R, na co składają się prace dotyczące pozyskania certyfikatów, homologacji czy innego rodzaju niezbędnych dokumentów na potrzeby administracyjnoprawne.

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się:

 1. Koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia.
 2. Koszty badania cyklu życia produktu (ang. LCA – Life Cycle Assessment). Podczas badania cyklu życia produktu określa się jego zapotrzebowanie na surowce oraz emisje do środowiska przez wszystkie fazy jego istnienia, jak projektowanie, produkcja, użytkowanie, modernizowanie, zużywanie, czy wycofanie z eksploatacji. 
 3. Koszty weryfikacji technologii środowiskowych (ang. ETV – Environmental Technology Verification). ETV polega na bezstronnym i wiarygodnym potwierdzeniu rzetelności, kompletności i wiarygodności deklaracji producenta na temat innowacyjnego efektu ekologicznego wyrobu, w cyklu jego życia. Uwzględnia się przy tym sposób zaprojektowania, zastosowane materiały, sposób wytwarzania, sposób eksploatacji oraz możliwość zagospodarowania odpadów. 

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na prototypy bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia etapów prac B+R i przedwdrożeniowych oraz prawidłowego przydzielenia kosztów. 

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na prototypy, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016 poz. 1864).

10 lut

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART – ogłoszono pierwszy konkurs

7 lutego br. został ogłoszony pierwszy konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART.

Nabór Ścieżka SMART skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu:

 • prac B+R,
 • wdrożeń innowacji,
 • rozwoju infrastruktury B+R,
 • internacjonalizacji,
 • rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Wdrożenie wyników modułu B+R może być sfinansowane w ramach modułu wdrożenia innowacji albo z własnych środków.

Budżet konkursu Ścieżka SMART to 667 mln zł.

W SBRP pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowanie na prace związane z badaniami i rozwojem. Wspieramy organizacje w obsłudze merytorycznej projektów finansowanych z NCBR, PARP, RPO czy Komisji Europejskiej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu raportów i sprawozdań, bierzemy udział w audytach i kontrolach, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji końcowej, projektowej i badawczej. Wszystkie działania SBRP zorientowane są na budowę innowacji i integralnie z nimi związanej przewagi technologicznej.

Napisz do nas, opowiedz nam o swoim pomyśle, a my pomożemy Ci zdobyć na niego pieniądze, a następnie go wdrożyć.

Więcej informacji na temat konkursu Ścieżka SMART znajduje się tutaj.

24 sty

Harmonogram Naborów w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

19 stycznia br. został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym.

Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

W SBRP pomagamy w pozyskiwaniu dofinansowanie na prace związane z badaniami i rozwojem. Wspieramy organizacje w obsłudze merytorycznej projektów finansowanych z NCBR, PARP, RPO czy Komisji Europejskiej. Oferujemy pomoc w przygotowaniu raportów i sprawozdań, bierzemy udział w audytach i kontrolach, pomagamy w przygotowaniu dokumentacji końcowej, projektowej i badawczej. Wszystkie działania SBRP zorientowane są na budowę innowacji i integralnie z nimi związanej przewagi technologicznej.

Napisz do nas, opowiedz nam o swoim pomyśle, a my pomożemy Ci zdobyć na niego pieniądze, a następnie go wdrożyć.

Harmonogram Naborów w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest dostępny tutaj.

18 sty

Ulga badawczo – rozwojowa (B+R)

Ulga badawczo – rozwojowa (B+R) jest instrumentem finansowym, które zostało zaktualizowane na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18d, 18da, 18db, 18e) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26e), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga badawczo – rozwojowa jest skierowana do płatników CIT oraz PIT, z wyłączeniem podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej lub CIT-u estońskiego, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi B+R są uprawnione osoby fizyczne opodatkowane liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatnicy CIT opodatkowani na zasadach klasycznych (CIT-8). 

Zastosowanie ulgi B+R umożliwia podatnikowi kolejne odliczenie od podstawy dochodu wydatków zaliczanych do grupy kosztów kwalifikowanych (wyszczególnione i opisane w dalszej części), związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo – rozwojową. Koszty kwalifikowane, generowane z tytułu działalności B+R, podatnik odlicza w pierwszej kolejności jako koszty podatkowe zgodnie z stosowanymi przez niego zasadami podatkowymi. Innymi słowy, każdy koszt uzyskania przychodu, zaliczany do grupy kosztów kwalifikowany, może być ponownie odliczony od podstawy dochodu podatnika

Wysokość ulgi B+R może wynosić od 100% do nawet 200% konkretnych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo – rozwojową,  na co wpływ ma status firmy

Wysokość ulgi B+R nie może być wyższa od kwoty dochodu osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej pozarolniczej dla płatników PIT lub z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla płatników CIT. 

Jeżeli osiągnięty przez podatnika dochód jest niższy od wartości przysługującej mu ulgi, płatnik może skorzystać z odliczenia w okresie do 6 lat podatkowych od roku poniesienia kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest również rozliczenie kosztów poniesionych wcześniej, co wymaga złożenia przez podatnika stosownej korekty zeznania podatkowego. Oznacza to, że ulga B+R może być rozłożona w czasie

Podatnikom, którzy chcą zastosować ulgę B+R w pierwszym roku działalności przedsiębiorstwa, przysługuje zwrot środków o wysokości odpowiadającej iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej podatnika w danym roku podatkowym.

Głównym założeniem ulgi B+R jest zmotywowanie polskich przedsiębiorców do zwiększania innowacyjności produktów i wykorzystywanych technologii, poprzez samodzielne realizowanie prac badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgi B+Rkoszty kwalifikowane, ponoszone przez podatnika z tytułu realizowanej przez niego działalności badawczo – rozwojowej. Zawiera się w nich szerokie spektrum wydatków, związanych z opłaceniem usług obcych, zakupem dóbr materialnych oraz wypłacaniem wynagrodzeń dla kardy ludzkiej. 

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom zaangażowanym do realizowania prac B+R, stanowią najczęściej rozliczaną przez podatników grupę kosztów kwalifikowanych. Koszty wynagrodzenia można podzielić na dwie kategorie ze względu na rodzaj umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcom. Pierwszą stanowią koszty poniesione z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, w czym mieszczą się wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Drugą stanowią koszty poniesione z tytułu usług wykonanych przez pracownika na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Kosztem kwalifikowanym wynagrodzenia są również sfinansowane przez płatnika składki ubezpieczeń społecznych z tytułu wyliczonych wariantów umów (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło), w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Realizacja działalności badawczo – rozwojowej związana jest z pozyskaniem niezbędnych do tego celu dóbr materialnych, wśród których mieszczą się materiały i surowce bezpośrednio związane z pracami B+R oraz wykorzystywane bezpośrednio do prac B+R sprzęty specjalistyczne, niebędące środkami trwałymi. Koszt kwalifikowany stanowią również odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością mogą być stanowić koszt kwalifikowany wyłącznie w odniesieniu do płatników posiadających status centrum badawczo – rozwojowego

Ostatnią grupę kosztów kwalifikowanych, możliwych do odliczenia od podstawy podatku dochodowego, stanowią koszty ponoszone z tytułu pozyskania różnorodnych usług obcych. Zawierają się w nich koszty związane z pozyskaniem ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, jak również pozyskania wyników na potrzeby działalności B+R od jednostek naukowych. Do jednostek naukowych zaliczaneuczelnie, federacje podmiotów szkolnictwa wyższego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Polska Akademia Umiejętności oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, jak również pozyskanie wyników od innych podmiotów niż jednostki naukowe mogą być stanowić koszt kwalifikowany wyłącznie w odniesieniu do płatników posiadających status centrum badawczo – rozwojowego. Odrębną grupę kosztów kwalifikowanych związanych z pozyskaniem usług obcych stanowią koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R oraz koszty związane z nabyciem usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R. Należy zaznaczyć, że wyliczone usługi związane z samodzielnym korzystaniem przez podatnika z aparatury naukowo – badawczej oraz zakupem usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej stanowią koszt kwalifikowany, wyłącznie w przypadku jeżeli nie są nabywane u podmiotu powiązanego. Ostatnią grupę kosztów kwalifikowanych, mieszczących się kategorii usług obcych, stanowią koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Zalicza się do nich wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego organu (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub jego międzynarodowe odpowiedniki) i dokonania zgłoszenia ochrony własności intelektualnej, w tym w związku z wykonaniem tłumaczenia dokumentów. Kosztem kwalifikowanym są również opłaty i inne koszty prowadzenia postępowania, jakie podatnik ponosi od momentu złożenia zgłoszenia w Urzędzie Patentowym lub innym organie. W kategorii tej zawierają się również koszty ponoszone ze względu na odparcie zarzutów niespełnienia warunków w postępowaniu zgłoszeniowym i po jego zakończeniu, takie jak koszty zastępstwa prawnego i procesowego. Koszt kwalifikowany stanowią również opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz opłaty za dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Przepisy rozróżniają trzy podstawowe kategorie podatników, charakteryzujących się właściwymi limitami ulgi B+R:

 • mikro, małe i średnie podmioty prowadzące działalność B+R, posiadające status centra badawczo – rozwojowego,
 • duże podmioty prowadzące działalność B+R, posiadające status centra badawczo – rozwojowego,
 • pozostałe podmioty prowadzące działalność B+R.

Tabela przedstawia limity ulgi B+R na poszczególne koszty kwalifikowane dla poszczególnych rodzajów podmiotów uprawnionych do ulgi.

Koszt kwalifikowanyLimit odliczenia podatnika
Przedsiębiorstwo o statusie centrum badawczo – rozwojowegoPozostałe przedsiębiorstwa
Koszt wynagrodzenia pracowników 200%200%
Koszt zakupu materiałów i surowców 200%100%
Koszt zakupu sprzętu specjalistycznego, niebędącego środkami trwałymi200%100%
Koszt odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych200%100%
Koszt odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością 200%

do 10% zysków z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) lub do 10% dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe (CIT)

Brak możliwości odliczenia 
Koszty zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych lub pozyskanie wyników badań od jednostek naukowych200%100%
Koszty zakupu ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych lub pozyskanie wyników badań od jednostek innych niż naukowe200%Brak możliwości odliczenia 
Koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo – badawczej200%100%
Koszt nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo – badawczej200%100%
Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego200% – mikro, małe i średnie podmioty 

100% – duże podmioty 

100%

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi B+R w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga B+R bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia etapów prac B+R i przedwdrożeniowych oraz prawidłowego przydzielenia kosztów.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą badawczo – rozwojową, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

11 sty

Ulgi w Prowadzeniu Działalności Badawczo–Rozwojowej

Prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej może być rozpatrywane w kilku płaszczyznach finansowych. Rozpatrując koszty wynikające z tytułu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w długim horyzoncie czasu, stanowią one inwestycje w przedsiębiorstwo, dzięki której będzie mogło generować większe zyski oraz umocnią pozycję rynkową podmiotu. Z perspektywy bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, działalność B+R stanowi koszt, w którym mieszczą się nakłady ponoszone na kadrę ludzką, materiały, urządzenia, wartości niematerialne czy usługi obce, niezbędne do realizacji prac badawczo – rozwojowych. 

Często pośród przedsiębiorców można spotkać się z błędnym przekonaniem, że angażowanie zasobów firmy (ludzkich, rzeczowych oraz finansowych) do prac B+R generuje zbędne koszty w odniesieniu do względnie niepewnych efektów prac w przyszłości. Wskazane postępowanie wygląda na logiczne, należy jednak pamiętać, że polskie prawo podatkowe przewiduje możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych. Ulgi pozwalają na odciążenie bieżących kosztów prowadzenia działalności, zachęcając przedsiębiorców do podejmowania działalności badawczo – rozwojowej. Należy zaznaczyć, że możliwość skorzystania z ulg dotyczy osób fizycznych opodatkowanych liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatników CIT, opodatkowanych na zasadach klasycznych (CIT-8).

Obecnie, w polskim prawodawstwie podatkowym regulowanym Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) występują następujące ulgi dla działań B+R:

 • ulga badawczo – rozwojowa (ulga B+R), wspierająca całokształt działalności badawczo – rozwojowej;
 • ulga na prototypy, ułatwiająca stworzenie prototypu nowego wyrobu lub usługi oraz jego wprowadzenie na rynek;
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, usprawniająca pozyskiwanie pracowników do działalności badawczo – rozwojowej;
 • ulga na robotyzację, usprawniające modernizacje i unowocześnianie parku maszynowego, pozwalające na zwiększenie wydajności i efektywności procesu produkcyjnego;
 • ulga IP-Box, ukierunkowana na wsparcie w pozyskiwaniu dochodów z tytułu posiadanych przez firmę praw własności intelektualnej.

Tabela przedstawia podstawowe informacje na temat poszczególnych ulg.

UlgaPodmiot uprawnionyWartość ulgiLimity
Ulga B+RPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo oraz płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Od 100% do 200% konkretnych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika na działalność badawczo – rozwojową, zależnie od statusu przedsiębiorstwa.Wysokość ulgi B+R nie może być wyższa od kwoty dochodu osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej pozarolniczej dla płatników PIT lub z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla płatników CIT.
Ulga na prototypPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo. 30% kosztów kwalifikowanych produkcji próbnej nowego produktu oraz jego wprowadzenia na rynek.

Produktem nie może być usługa. 

Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać 10% dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej. 
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać 10% dochodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe.  
Ulga na wsparcie innowacyjnych pracownikówPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej.Iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej (17%) oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.Pracownik musi poświęcać minimum 50% czasu pracy na realizowanie czynności B+R.

Wysokość odliczenia nie może przekraczać wysokości nieodliczonej ulgi za działalność badawczo – rozwojową.

Płatnicy PIT opodatkowani linowo.Iloczyn 19% podatku  oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Iloczyn stawki podatku obowiązującej danego pracownika oraz wartości kwoty nieodliczonej ulgi B+R.
Ulga na robotyzacjęPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo. 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu robotyzacji w latach 2022 – 2026.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej.
Płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.Wysokość odliczenia w roku podatkowym nie może przekraczać przychodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe.  
Ulga IP-BoxPłatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub liniowo oraz płatnicy CIT, z wyłączeniem płatników CIT-u estońskiego.5% podatek dochodowy od kwalifikowanych dochodów z praw własności intelektualnej, podlegających kwalifikowanej ochronie prawnej.Podatnik musi prowadzić ewidencję rachunkową, umożliwiającą wyraźne wskazanie kosztów działalności B+R oraz dochodów osiągniętych z praw własności intelektualnej zastrzeżonej przez podatnika.

Podatnik musi ponosić koszty bezpośrednie działalności B+R.

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

3 sty

SBRP dołącza do Klubu Przedsiębiorczości

Z radością ogłaszamy, że z początkiem nowego roku dołączyliśmy do jednego z największych klubów biznesowych w kraju – Klub Przedsiębiorczości!

Jesteśmy bardzo podekscytowani tą okazją i nie możemy się doczekać udziału w wydarzeniach organizowanych przez klub w ciągu nadchodzącego roku. Wierzymy, że przyniesie to wiele korzyści dla naszej firmy i pozwoli nam nawiązać cenne kontakty biznesowe.

Misją Klubu Przedsiębiorczości jest pomaganie przedsiębiorcom w rozwoju firm i zwiększaniu ich przychodów. Organizacja robi to poprzez:

1) edukację biznesową – w Klubie występują zweryfikowani przedsiębiorcy z ogromnym doświadczeniem biznesowym i z sukcesami, tj. tacy którzy już stworzyli duże, dochodowe firmy i chcą dzielić się z innymi swoją wiedzą, strategiami, wskazówkami i doświadczeniem biznesowym.

2) networking biznesowy i łączenie ze sobą przedsiębiorców. Na spotkaniach mocno stawia się na interakcję pomiędzy uczestnikami, zachęca się ich do nawiązywania relacji, wymiany kontaktów, do wymiany doświadczeń i nawiązywania współprac.

Serdecznie dziękujemy za tę szansę i cieszymy się na współpracę z innymi członkami klubu. Do zobaczenia!

17 lis

SBRP zdobywa tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022

Z przyjemnością informujemy, iż uzyskaliśmy tytuł Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022! Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystej Gali Finałowej programu Symbol 2022 już w najbliższy piątek, 18 listopada w Katowicach w Hotelu Monopol*****.

Symbole to ogólnopolski program prowadzony na łamach Monitora Biznesu, a laureaci programu to firmy i instytucje, które cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach.

Kapituła Symbolu to grono specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce.

Cieszymy się, że działalność SBRP po raz kolejny została doceniona przez krajowe media!

8 lis

Do kogo zwrócić się o pomoc przy działaniach B+R i jak je rozpocząć?

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych jest złożonym procesem, podczas którego przedsiębiorstwo wytwarza zasoby nowej wiedzy. Dzięki wytworzonej wiedzy może ono uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć zyski przedsiębiorstwa. Korzystanie z efektów prac B+R jest jednak końcowym etapem procesu, w toku którego wykonywanych jest niezwykle szerokie spektrum różnego rodzaju działań. Za najważniejsze etapy realizowania prac badawczo – rozwojowych należy uznać:

 • rozpoznanie kierunku prac, rozumiane jako zidentyfikowanie problemu badawczego, rozwiązanie którego pozwoli na zwiększenie zasobów wiedzy teoretycznej lub opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania aplikacyjnego,
 • opracowanie metodologii, dzięki której przyjęty problem będzie rozwiązany, uwzględniającej rodzaje pomiarów oraz mierzone parametry, aparaturę pomiarową, sposób opracowania wyników i tak dalej,
 • wykonanie stanowisk badawczych, przeprowadzenie pomiarów oraz opracowanie wyników do postaci sprawozdań,
 • określenie zasobów niezbędnych do realizacji prac B+R, na które składają się zasoby rzeczowe (urządzenia, maszyny, materiały do produkcji i tak dalej) oraz niematerialne (wynagrodzenia, usługi obce i tak dalej),
 • pozyskanie dofinansowania (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • certyfikowanie wyrobów, umożliwiające ich wprowadzenie na rynki, 
 • zarządzanie przebiegiem prac B+R pod kątem osiągania przyjętych celów i założeń, uwzględniając również aspekt finansowy rozliczenia poniesionych kosztów.

Powyższe wyliczenie może wskazywać, że realizowanie prac B+R jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i wymagającym uwzględniania wielu obszarów działań – jest to zdecydowana prawda, szczególnie jeżeli celem firmy jest sprawne oraz efektywne przeprowadzenie projektów badawczo – rozwojowych. Kluczowe w tym zakresie jest doświadczenie oraz kompetencje kadry zaangażowanej do realizacji prac, która w dużej mierze wpływa na aspekty:

 • naukowo – badawcze, dotyczące formułowania parametrów nowych rozwiązań, przygotowywania modeli obliczeniowych, projektów prototypów oraz badań potwierdzających spełnienie założeń,
 • techniczne, dotyczące dobrania odpowiednich zasobów do wykonania prac,
 • finansowe, dotyczące prawidłowego kwalifikowania kosztów oraz ich rozliczania,
 • organizacyjne, dotyczące zarządzania przebiegiem prac.

Wsparcie przedsiębiorstw w realizowaniu działalności B+R, dotyczące różnych aspektów prac badawczo – rozwojowych, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, jakich przykładem jest Sieć Badawcza Rafał Perz, która dostarcza nie tylko know-how, ale również kompletny zespół ekspertów z danej branży, w tym specjalistów zajmujących się administracyjną obsługą procesu B+R. Jest to pierwsza w Polsce prywatna sieć badawcza, zrzeszająca polskie startupy technologiczne, działające w sektorze B+R.

Istotą powstania SBRP było skrócenie drogi pomiędzy biznesem, przemysłem, a światem naukowców i badań. W sposób przystępny, rzeczowy i rynkowy pomaga sektorowi MŚP nawiązać współpracę naukową i dopasować ofertę do faktycznych potrzeb, maksymalizując efektywność wdrażanych rozwiązań. Dowiedz się więcej!

 

27 paź

SBRP nominowana do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej “Ambasador Innowacyjności”

Miło nam poinformować, że zostaliśmy nominowani przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej “Ambasador Innowacyjności” za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy.

Laureatów nagrody wybierze kapituła programowa, a wręczenie nagród odbędzie się podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego, 25 maja 2023 r. w Rezydencji Luxury Hotel w Piekarach Śląskich.

Bardzo się cieszymy się, że nasz działalność jest doceniana przez krajowe media!