Blog

27 gru

Jak pozyskać środki na działania B+R i dlaczego to jest dziecinnie proste?

Jak pozyskać środki na działania B+R i dlaczego to jest dziecinnie proste?

Pozyskanie źródeł finansowania jest niezwykle istotnym etapem, niezbędnym do sprawnego realizowania prac badawczo – rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie odgrywa pomysł przedsiębiorstwa, dotyczący innowacyjnych produktów lub technologii.
Kapitał jest konieczny do pokrywania wszelkiego rodzaju kosztów działań B+R, takich jak:

 • zakup surowców, materiałów i podzespołów do wytworzenia prototypów oraz serii próbnych wyrobów,
 • zakup maszyn, urządzeń oraz narzędzi na potrzeby wykonania linii pilotażowej do wytwarzania nowych wyrobów,
 • budowa lub wynajem przestrzeni produkcyjnych czy powierzchni magazynowych,
 • zakup lub wynajem urządzeń oraz aparatury kontrolo – pomiarowej do przeprowadzenia testów oraz sprawdzeń,
 • zakup oprogramowania do opracowywania modeli oraz przeprowadzania analiz,
 • wynagrodzenia personelu,
 • opłacenie różnego rodzaj usług obcych oraz podwykonawstwa, związanego z wykonywaniem badań, udostępnianiem aparatury, opracowywaniem ekspertyz i tak dalej.

Przedsiębiorstwa dokonujące wstępnych kalkulacji kosztów realizacji projektów badawczo – rozwojowych w pierwszej kolejności doznają szoku, jakiego rzędu środkami muszą dysponować na potrzeby pokrycia wszystkich przewidzianych wydatków. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności B+R jest promowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jedną z najważniejszych form zachęty przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo – rozwojowych są dofinansowania. Mogą być one ukierunkowane na konkretne obszary badawcze lub kierowane do konkretnych rodzajów wnioskodawców. Do najważniejszych polskich instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcom dla działań B+R należy zaliczyć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Elementem niezbędnym do pozyskania dofinansowania jest uczestnictwo w danym konkursie, wymagające uzupełnienia wniosku oraz jego złożenia do oceny przez ekspertów. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu aspektów realizowania projektu, dotyczących jego celu, metodologii badawczej, zaangażowanych zasobów budżetu oraz wielu innych (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.) Warto jednak podkreślić, że profesjonalne i rzetelne podejście przy uzupełnieniu dokumentacji konkursowej może zaowocować uzyskaniem dofinansowania, dzięki czemu koszty realizacji prac badawczo – rozwojowych będą w pewnej części sponsorowane ze środków publicznych. Dodatkowo, instytucje promujące podejmowanie przez przedsiębiorstwa prac B+R oferują również możliwość przyznania dotacji na pokrycie kosztów, ponoszonych przez firmy na potrzeby przygotowania dokumentacji konkursowej.
Wparcie przedsiębiorstw w pozyskaniu finansowania na prowadzenie działalności B+R, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Zakres ich działań obejmuje wsparcie naukowo – techniczne, doradcze, ekonomiczne oraz wiele innych działań, niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania.

15 gru

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Finansowy aspekt realizacji prac B+R bardzo często odgrywa kluczowe znaczenie, dlatego też opracowywanie budżetu każdego projektu badawczo – rozwojowego powinno być prowadzone z najwyższą możliwą precyzją oraz starannośc. Szczególnie ważnymi elementami są odpowiednio szacowane wartości poszczególnych kosztów występujących podczas prac B+R oraz ich prawidłowe zaklasyfikowanie. Warto odnieść się tutaj do pojęcia „kosztów kwalifikowanych”, wprowadzonego w przepisach zawartych w Ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zapisy zamieszczone we wskazanych Ustawach wskazują, że za koszt kwalifikowany uważane są koszty uzyskania przychodu, poniesione przez podmiot z tytułu prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej (więcej o działalności B+R możesz przeczytać tutaj 1.).

Do kosztów kwalifikowanych, w myśl obowiązujących przepisów, zalicza się:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o dzieło oraz umowie zlecenie, zaangażowanych do wykonywania prac B+R, w tym składki ubezpieczeniowe jakie są na nich odprowadzane,
 • zakupy sprzętu specjalistycznego, materiałów i surowców, bezpośrednio związanych z prowadzeniem prac B+R, z wyłączeniem środków trwałych,
 • nabywanie ekspertyz, opinii, usług doradczych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
 • nabycie oraz utrzymanie patentu, praw ochronnych oraz wzoru użytkowego,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aspekt kwalifikowalności kosztów realizacji prac badawczo – rozwojowych jest niezwykle ważny z perspektywy dwóch obszarów:

 • wniosku o dofinansowanie, gdzie podczas oceny eksperci dokonują weryfikacji części finansowej projektu (prawidłowego przyporządkowania kosztów do zadań, poprawnego określenia szacunkowych wartości kosztów, klasyfikowania kosztu jako kwalifikowanego w myśli obowiązujących przepisów),
 • pozyskania ulg podatkowych, kiedy koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R są traktowane jako koszt uzyskania przychodu i mogą zostać odliczone (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.).

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień kwalifikowalności kosztów znajdują się w przepisach podatkowych oraz regulaminach konkursów o dofinansowanie. 

12 gru

Jakie są benefity, płynące z prowadzenia prac B+R?

Przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo – rozwojowe osiągają szereg rozmaitych benefitów, z których niewątpliwie istotną rolę odgrywają profity finansowe, w postaci możliwości uzyskania dotacji na prowadzenie prac B+R oraz możliwych do wykorzystania ulg podatkowych. W pierwszej kolejności należy jednak uwypuklić niefinansowe korzyści, jakie wynikają z podejmowania działalności B+R:

 • Zwiększenie doświadczenia oraz poszerzenie kompetencji i umiejętności personelu każdego szczebla, zaangażowanego do wykonywania prac B+R.
 • Opracowanie i wdrożenie wyrobów lub usług, pozwalających na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów
 • Modernizowanie oraz rozbudowa posiadanej infrastruktury, maszyn i urządzeń
 • Prestiż wynikający ze poszerzania stanów wiedzy. 
 • Nawiązywanie relacji z nowymi partnerami biznesowymi, reprezentującymi różne sektory gospodarki. 

Kluczowym z perspektywy przedsiębiorstwa aspektem działalności B+R jest konieczność zaangażowania środków finansowych dotyczących zakupów i modernizowania maszyn, urządzeń i oprogramowania, zakupów materiałów i surowców do wykonywania serii próbnych oraz prototypów, wypłacania wynagrodzeń pracownikom, wykonywanie testów oraz pomiarów i tak dalej. Należy jednak pamiętać, że koszty ponoszone z tytułu realizowania prac badawczo – rozwojowych mogą stanowić koszty kwalifikowane (więcej o kosztach kwalifikowanych możesz przeczytać tutaj 7.), możliwe do:

 • dofinansowania z dotacji uzyskanej na realizowanie projektów B+R, dzięki którym możliwe jest odzyskanie części zainwestowanych środków na podejmowanie prac badawczo – rozwojowych (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • rozliczenia w działalności przy wykorzystaniu ulg podatkowych, gdzie koszty prac B+R mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodu lub w postaci ulgi B+R na koniec roku (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.). 

Warto pamiętać, że uznanie konkretnego wydatku za koszt kwalifikowany wymaga spełnienia szeregu warunków, określonych przepisami prawnymi. 

Firmy zainteresowane prowadzeniem prac B+R, które jeszcze nie mają w tym obszarze dostatecznego doświadczenia, powinny zwrócić się do podmiotów, specjalizujących się w udzielaniu wsparcia podczas identyfikowania innowacyjności, pozyskiwania dofinansowania oraz realizowania i rozliczania projektów B+R (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.)

20 lis

Do kogo się zwrócić o pomoc przy działaniach B+R i jak je rozpocząć?

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych jest złożonym procesem, podczas którego przedsiębiorstwo wytwarza zasoby nowej wiedzy. Dzięki wytworzonej wiedzy może ono uzyskać przewagę nad konkurencją oraz zwiększyć zyski przedsiębiorstwa (więcej o benefitach płynących z prac B+R możesz przeczytać tutaj 6.). Korzystanie z efektów prac B+R jest jednak końcowym etapem procesu, w toku którego wykonywanych jest niezwykle szerokie spektrum różnego rodzaju działań. Za najważniejsze etapy realizowania prac badawczo – rozwojowych należy uznać:

 • rozpoznanie kierunku prac, rozumiane jako zidentyfikowanie problemu badawczego, rozwiązanie którego pozwoli na zwiększenie zasobów wiedzy teoretycznej lub opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania aplikacyjnego,
 • opracowanie metodologii, dzięki której przyjęty problem będzie rozwiązany, uwzględniającej rodzaje pomiarów oraz mierzone parametry, aparaturę pomiarową, sposób opracowania wyników i tak dalej,
 • wykonanie stanowisk badawczych, przeprowadzenie pomiarów oraz opracowanie wyników do postaci sprawozdań,
 • określenie zasobów niezbędnych do realizacji prac B+R, na które składają się zasoby rzeczowe (urządzenia, maszyny, materiały do produkcji i tak dalej) oraz niematerialne (wynagrodzenia, usługi obce i tak dalej),
 • pozyskanie dofinansowania (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • certyfikowanie wyrobów, umożliwiające ich wprowadzenie na rynki, 
 • zarządzanie przebiegiem prac B+R pod kątem osiągania przyjętych celów i założeń, uwzględniając również aspekt finansowy rozliczenia poniesionych kosztów.

Powyższe wyliczenie może wskazywać, że realizowanie prac B+R jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i wymagającym uwzględniania wielu obszarów działań – jest to zdecydowana prawda, szczególnie jeżeli celem firmy jest sprawne oraz efektywne przeprowadzenie projektów badawczo – rozwojowych. Kluczowe w tym zakresie jest doświadczenie oraz kompetencje kadry zaangażowanej do realizacji prac, która w dużej mierze wpływa na aspekty:

 • naukowo – badawcze, dotyczące formułowania parametrów nowych rozwiązań, przygotowywania modeli obliczeniowych, projektów prototypów oraz badań potwierdzających spełnienie założeń,
 • techniczne, dotyczące dobrania odpowiednich zasobów do wykonania prac,
 • finansowe, dotyczące prawidłowego kwalifikowania kosztów oraz ich rozliczania,
 • organizacyjne, dotyczące zarządzania przebiegiem prac.

Wsparcie przedsiębiorstw w realizowaniu działalności B+R, dotyczące różnych aspektów prac badawczo – rozwojowych, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty, jakich przykładem jest Sieć Badawcza Rafał Perz.Firma ta zapewnia kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom sektora MŚP (i innym podmiotom), poprzez:

 • identyfikowanie i wyodrębnianie elementów badawczo – rozwojowych z bieżącej, rutynowej działalności firmy,
 • rozpoznawanie 
5 lip

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18db) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26eb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do podatników CIT-8 oraz PIT-36 i PIT36L, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Ulga dotyczy wyłącznie podmiotów, które poniosły stratę, lub których dochód był niższy od wysokości należnej ulgi B+R. Ulga może być zastosowana wyłącznie w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w do prac badawczo – rozwojowych oraz zatrudnionych w wyodrębnionym w firmie dziale B+R. Należy zaznaczyć, że do ulga nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż B+R. 

Zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników umożliwia podatnikowi CIT odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtowanego podatku dochodowego kwoty stanowiącej wynik iloczyn stawki podatku obowiązującej danego podatnika (osobę fizyczną) oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Wysokość odliczenia w przypadku podatnika PIT rozliczającego się według skali podatkowej jest obliczana jako iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Dla podatnika PIT rozliczającego się liniowo wysokość odliczenia jest obliczana jako iloczyn 19% wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Uprawnienie do odliczenia nieodliczonej ulgi przysługuje od miesiąca złożenia zeznania podatkowe za dany rok, do końca tego roku podatkowego.

Wysokość ulgi nie może przekraczać wartości nierozliczonej ulgi na działalność B+R przysługującej podatnikowi za dany okres podatkowy. Jeżeli podatnik nieprawidłowo naliczy wysokość ulgi na innowacyjnych pracowników, ze względu na błędne wyliczenia ulgi B+R, będzie musiał dokonać jej zwrotu. Dodatkowo, ulgi nie można stosować w odniesieniu do płatników

 • będących zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne;
 • którzy utracili status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat;
 • którym przysługuje możliwość zwrotu podatkowego za poniesioną stratę lub osiągających dochód niższy od przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności. 

Głównym założeniem ulgi jest zachęcanie pracodawców do podejmowania prac badawczo – rozwojowych, poprzez ich częściowe odciążenie z kosztów wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za realizowanie prac B+R. Do personelu, który może odpowiadać za tego typu prace należy między innymi zaliczyć programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy innych naukowców. Mogą to być pracownicy posiadający wykształcenie na poziomie doktora, magistra lub inżyniera, których podstawowymi zadaniami jest wykonywanie zadań w ramach projektów badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgiwynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez płatnika składek. Przepisy wskazują, że tyczy wynagrodzeń pobieranych przez osoby fizyczne z tytułu:

 1. Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.
 2. Wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 3. Praw autorskich.

Osoby fizyczne, względem których może zostać zastosowana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, muszą być odpowiedzialne za realizację prac badawczo – rozwojowych przez określoną przepisami ilość czasu. Przepisy wskazują dwie możliwości zaklasyfikowania wynagrodzenia pracownika do skorzystania z ulgi (zależnie od umowy pomiędzy stronami), mianowicie:

 • ponad 50% całkowitego miesięcznego czasu pracy osoby fizycznej jest przeznaczonych na realizowanie działań B+R,
 • ponad 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi określonej umową zleceniem lub umową o dzieło jest związane z realizowaniem działań B+R.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia działu B+R w przedsiębiorstwie oraz skierowania pracowników do wykonywania działań innowacyjnych przez minimum 50% czasu pracy.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na wsparcie innowacyjnych pracowników, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

26 cze

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 38eb) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 52jb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na robotyzację jest skierowana do płatników CIT oraz PIT, z wyłączeniem podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej lub CIT-u estońskiego, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Innymi słowy, do skorzystania z ulgi na robotyzację są uprawnione osoby fizyczne opodatkowane liniowo (PIT-36L) lub według skali podatkowej (PIT-36), oraz płatnicy CIT opodatkowani na zasadach klasycznych (CIT-8). Należy zaznaczyć, że do korzystania z ulgi nie są uprawnieni podatnicy prowadzący działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych lub Polskiej Strefie Inwestycji

Zastosowanie ulgi na robotyzację umożliwia podatnikowi odliczenie od dochodu dodatkowych 50% kosztów uzyskania  przychodu (wyliczonych dalej), jakie poniósł z tytułu robotyzacji procesów produkcyjnych w latach 2022 – 2026. Wysokość ulgi nie może przekraczać kwoty dochodu (z działalności gospodarczej pozarolniczej dla PIT, z przychodów z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe dla CIT) osiągniętego przez firmę w danym roku podatkowym. Oznacza to, że każda złotówka wydana w związku z opracowaniem produkcji prototypu oraz produkcji próbnej wyrobu pomniejsza dochód firmy o 1,50 złotych.

Jeżeli osiągnięty przez podatnika dochód jest niższy od wartości przysługującej mu ulgi, płatnik może skorzystać z odliczenia w okresie do 6 lat podatkowych od roku poniesienia kosztów robotyzacji. Oznacza to, że ulga na prototypy może być rozłożona w czasie

Głównym założeniem ulgi jest zmotywowanie przedsiębiorców do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promowanie rozwoju robotyzacji przemysłowej i wspieranie transformacji cyfrowej. Aktywizacja przedsiębiorców w automatyzowaniu procesów produkcyjnych ma przyczynić się do optymalizacji kosztów wytwarzania wyrobów oraz zwiększania wydajności zakładu. Częściowe odciążenie przedsiębiorstw z kosztów robotyzacji ma zwiększyć konkurencyjność polskich firm na tle podmiotów krajowych oraz zagranicznych

Obszarem ulgi jest zakup fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń zwiększających automatyzację procesów produkcyjnych realizowanych w zakładzie podatnika. Wykładnia przepisu wskazuje, że ulgą na robotyzację mogą być również objęte odpisy amortyzacyjne za nowe środki, zakupione przed 2022 rokiem. Zgodnie z przepisami, za robota przemysłowego uważa się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych. Oznacza to, że robot musi znajdywać zastosowanie w realizowaniu procesów przemysłowych, posiadać zdolność do realizowania różnych zadań w wielu płaszczyznach, określanych stopniami swobody. 

Dodatkowo, definicja robota przemysłowego wskazuje konieczność jednoczesnego spełniania warunków:

 • sterowanie, programowanie, monitorowanie oraz diagnozowanie robota odbywa się poprzez zdalną wymianę danych cyfrowych,
 • robot jest podłączony do systemów teleinformatycznych, w szczególności systemów zarządzania produkcją, systemów planowania produkcji czy systemów projektowania wyrobów
 • działanie robota jest monitorowane przy użyciu kamer, czujników lub innych sensorów
 • robot jest zintegrowany z innymi maszynami występującymi w cyklu produkcyjnym. 

Kolejną grupę urządzeń stanowią maszyny oraz urządzenia peryferyjne dla robotów przemysłowych, z którymi są funkcjonalnie powiązane. Zaliczane są do nich  jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe; tory jezdne; słupowysięgniki; obrotniki; nastawniki; stacje czyszczące; stacje automatycznego ładowania; stacje załadowcze lub odbiorcze; złącza kolizyjne; efektory końcowe do czynności obróbczych oraz do obsługiwania maszyn. Innymi słowy, do grupy tej należy zaliczyć wszelkiego rodzaju osprzęt dodatkowy, usprawniający funkcjonowanie robotów przemysłowych. 

Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu robotyzacji zaliczane są:

 1. Koszty związane z nabyciem fabrycznie nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych; maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy zapewniających bezpieczeństwo i ergonomię; maszyn, urządzeń lub systemów do monitorowania, diagnozowania i serwisowania robotów przemysłowych; urządzeń do interakcji pomiędzy robotem przemysłowym a człowiekiem.
 2. Koszty związane nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, jakie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania robotów przemysłowych oraz środków trwałych wskazanych wcześniej
 3. Koszty związane z nabyciem usług szkoleniowych dla nowo zakupionych robotów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych wcześniej.
 4. Opłaty z tytułu umów leasingu dla robotów przemysłowych oraz środków trwałych wskazanych wcześniej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na robotyzację bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia etapów prac B+R i przedwdrożeniowych oraz prawidłowego przydzielenia kosztów. 

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na robotyzację, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

25 maj

SBRP na konferencji WallStreet 27 w Karpaczu!

Miło nam ogłosić nasz udział podczas kolejnej edycji konferencji WallStreet, która odbędzie się w Karpaczu. Nasz Sales Manager – Patryk Rybarczyk będzie reprezentował nas podczas tego wydarzenia, organizowanego przez Klub Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych!

Konferencja Wallstreet to największe i najbardziej prestiżowe spotkanie inwestorów i przedsiębiorców w Polsce i Europie Środkowej. Wydarzenie realizowane jest cyklicznie już od 1997 roku i rokrocznie przyciąga ponad tysiąc uczestników!

W trakcie trzech dni konferencji odbywają się dziesiątki wykładów, paneli dyskusyjnych i debat gospodarczych z najbardziej cenionymi ekspertami w naszym kraju. Uczestnicy mają również okazję poznać osobiście przedstawicieli zarządów ponad 100 spółek giełdowych, start-upów, przedstawicieli biur maklerskich oraz kluczowych instytucji rynkowych.

Co roku gośćmi specjalnymi konferencji są też najwięksi polscy przedsiębiorcy, figurujący na liście 100 najbogatszych Polaków. W poprzednich edycjach udział brały takie osobistości, jak Zbigniew Jakubas, Dariusz Miłek, Adam Kiciński, Leszek Czarnecki czy śp. Jan Kulczyk.

Więcej informacji i bilety

 

7 kwi

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest instrumentem finansowym, wdrożonym na mocy przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18db) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Art. 26eb), zmodyfikowanych Polskim Ładem. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do podatników CIT-8 oraz PIT-36 i PIT36L, którzy są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Ulga dotyczy wyłącznie podmiotów, które poniosły stratę, lub których dochód był niższy od wysokości należnej ulgi B+R. Ulga może być zastosowana wyłącznie w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w do prac badawczo – rozwojowych oraz zatrudnionych w wyodrębnionym w firmie dziale B+R. Należy zaznaczyć, że do ulga nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach niż B+R. 

Zastosowanie ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników umożliwia podatnikowi CIT odliczenie od zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtowanego podatku dochodowego kwoty stanowiącej wynik iloczyn stawki podatku obowiązującej danego podatnika (osobę fizyczną) oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Wysokość odliczenia w przypadku podatnika PIT rozliczającego się według skali podatkowej jest obliczana jako iloczyn najniższej stawki podatkowej określonej w skali podatkowej oraz wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Dla podatnika PIT rozliczającego się liniowo wysokość odliczenia jest obliczana jako iloczyn 19% wartości kwoty nieodliczonej, wynikającej z posiadanej ulgi B+R. Uprawnienie do odliczenia nieodliczonej ulgi przysługuje od miesiąca złożenia zeznania podatkowe za dany rok, do końca tego roku podatkowego.

Wysokość ulgi nie może przekraczać wartości nierozliczonej ulgi na działalność B+R przysługującej podatnikowi za dany okres podatkowy. Jeżeli podatnik nieprawidłowo naliczy wysokość ulgi na innowacyjnych pracowników, ze względu na błędne wyliczenia ulgi B+R, będzie musiał dokonać jej zwrotu. Dodatkowo, ulgi nie można stosować w odniesieniu do płatników

 • będących zakładami pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne;
 • którzy utracili status zakładu pracy chronionej w okresie ostatnich 5 lat;
 • którym przysługuje możliwość zwrotu podatkowego za poniesioną stratę lub osiągających dochód niższy od przysługującego im odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności. 

Głównym założeniem ulgi jest zachęcanie pracodawców do podejmowania prac badawczo – rozwojowych, poprzez ich częściowe odciążenie z kosztów wynagrodzenia pracowników, odpowiedzialnych za realizowanie prac B+R. Do personelu, który może odpowiadać za tego typu prace należy między innymi zaliczyć programistów, wynalazców, konstruktorów, inżynierów czy innych naukowców. Mogą to być pracownicy posiadający wykształcenie na poziomie doktora, magistra lub inżyniera, których podstawowymi zadaniami jest wykonywanie zadań w ramach projektów badawczo – rozwojowych

Obszarem ulgiwynagrodzenia pracowników, zatrudnionych przez płatnika składek. Przepisy wskazują, że tyczy wynagrodzeń pobieranych przez osoby fizyczne z tytułu:

 1. Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.
 2. Wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 3. Praw autorskich.

Osoby fizyczne, względem których może zostać zastosowana ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, muszą być odpowiedzialne za realizację prac badawczo – rozwojowych przez określoną przepisami ilość czasu. Przepisy wskazują dwie możliwości zaklasyfikowania wynagrodzenia pracownika do skorzystania z ulgi (zależnie od umowy pomiędzy stronami), mianowicie:

 • ponad 50% całkowitego miesięcznego czasu pracy osoby fizycznej jest przeznaczonych na realizowanie działań B+R,
 • ponad 50% czasu przeznaczonego na wykonanie usługi określonej umową zleceniem lub umową o dzieło jest związane z realizowaniem działań B+R.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości zastosowania ulgi w odniesieniu do kosztu, który został odliczony od podatku w inny sposób. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników bez przeszkód może być łączona z innymi ulgami, co wymaga jednak uprzedniego rzetelnego dokonania wyodrębnienia działu B+R w przedsiębiorstwie oraz skierowania pracowników do wykonywania działań innowacyjnych przez minimum 50% czasu pracy.

Wszelkie wątpliwości związane z ulgą na wsparcie innowacyjnych pracowników, dotyczące możliwości jej zastosowania oraz przydzielenia kosztów do odpowiednich kategorii należy wyjaśniać z instytucjami posiadającymi odpowiednie kompetencje, jak podmioty świadczące doradztwo B+R. Istotnym źródłem wiedzy są również interpretacje podatkowe Krajowej Informacji Skarbowej

Odesłania:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1800).

29 mar

SBRP nominowana do Nagrody i Godła Marka Przyszłości 2023

Z wielką radością i dumą chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacją, że Sieć Badawcza Rafał Perz została nominowana do Nagrody i Godła Marka Przyszłości 2023 w kategorii Organizacja!

Nominacja jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że inteligentne rozwijanie się dzięki partnerskiej komunikacji z naszymi odbiorcami przynosi wymierne korzyści. Cieszymy się, że nasze działania są zauważane przez ogólnopolskie media, a nasza postawa zgodna z ideą Marki Przyszłości pomaga budować pozytywną relację z naszymi odbiorcami.

Dziękujemy wszystkim, którzy w nas wierzą i którzy doceniają naszą działalność. To dla nas wielka motywacja do dalszego rozwoju i udoskonalania naszych rozwiązań.

6 mar

SBRP na Międzynarodowych Targach AUTOMATICON 2023

Z wielką radością informujemy, że już w tym tygodniu, od 7 do 9 marca 2023, w warszawskiej Hali EXPO XXI, Sieć Badawcza Rafał Perz weźmie udział w Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku numer B6 w Hali 1. Wstęp na targi jest wolny po rejestracji na stronie wydarzenia, a odwiedzać nas można już od godziny 9:30 we wtorek, 7-go marca.

Od 26 lat Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON stanowią największe w Polsce profesjonalne forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, a zwiedzającym szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinach takich jak automatyka, pomiar przemysłowy i robotyka.

Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem specjalistów poszukujących nowych rozwiązań technicznych, a także jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że będziemy mieli okazję wziąć udział w tym wydarzeniu i zaprezentować naszą ofertę. 

Zapraszamy!