Miesiąc: grudzień 2023

27 gru

Jak pozyskać środki na działania B+R i dlaczego to jest dziecinnie proste?

Jak pozyskać środki na działania B+R i dlaczego to jest dziecinnie proste?

Pozyskanie źródeł finansowania jest niezwykle istotnym etapem, niezbędnym do sprawnego realizowania prac badawczo – rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie odgrywa pomysł przedsiębiorstwa, dotyczący innowacyjnych produktów lub technologii.
Kapitał jest konieczny do pokrywania wszelkiego rodzaju kosztów działań B+R, takich jak:

 • zakup surowców, materiałów i podzespołów do wytworzenia prototypów oraz serii próbnych wyrobów,
 • zakup maszyn, urządzeń oraz narzędzi na potrzeby wykonania linii pilotażowej do wytwarzania nowych wyrobów,
 • budowa lub wynajem przestrzeni produkcyjnych czy powierzchni magazynowych,
 • zakup lub wynajem urządzeń oraz aparatury kontrolo – pomiarowej do przeprowadzenia testów oraz sprawdzeń,
 • zakup oprogramowania do opracowywania modeli oraz przeprowadzania analiz,
 • wynagrodzenia personelu,
 • opłacenie różnego rodzaj usług obcych oraz podwykonawstwa, związanego z wykonywaniem badań, udostępnianiem aparatury, opracowywaniem ekspertyz i tak dalej.

Przedsiębiorstwa dokonujące wstępnych kalkulacji kosztów realizacji projektów badawczo – rozwojowych w pierwszej kolejności doznają szoku, jakiego rzędu środkami muszą dysponować na potrzeby pokrycia wszystkich przewidzianych wydatków. Należy jednak pamiętać, że prowadzenie działalności B+R jest promowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Jedną z najważniejszych form zachęty przedsiębiorstw do podejmowania prac badawczo – rozwojowych są dofinansowania. Mogą być one ukierunkowane na konkretne obszary badawcze lub kierowane do konkretnych rodzajów wnioskodawców. Do najważniejszych polskich instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcom dla działań B+R należy zaliczyć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Elementem niezbędnym do pozyskania dofinansowania jest uczestnictwo w danym konkursie, wymagające uzupełnienia wniosku oraz jego złożenia do oceny przez ekspertów. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględnienia wielu aspektów realizowania projektu, dotyczących jego celu, metodologii badawczej, zaangażowanych zasobów budżetu oraz wielu innych (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.) Warto jednak podkreślić, że profesjonalne i rzetelne podejście przy uzupełnieniu dokumentacji konkursowej może zaowocować uzyskaniem dofinansowania, dzięki czemu koszty realizacji prac badawczo – rozwojowych będą w pewnej części sponsorowane ze środków publicznych. Dodatkowo, instytucje promujące podejmowanie przez przedsiębiorstwa prac B+R oferują również możliwość przyznania dotacji na pokrycie kosztów, ponoszonych przez firmy na potrzeby przygotowania dokumentacji konkursowej.
Wparcie przedsiębiorstw w pozyskaniu finansowania na prowadzenie działalności B+R, jest oferowane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Zakres ich działań obejmuje wsparcie naukowo – techniczne, doradcze, ekonomiczne oraz wiele innych działań, niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji związanej z pozyskaniem dofinansowania.

15 gru

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Koszty kwalifikowane prac B+R – co się w nich mieści a co nie?

Finansowy aspekt realizacji prac B+R bardzo często odgrywa kluczowe znaczenie, dlatego też opracowywanie budżetu każdego projektu badawczo – rozwojowego powinno być prowadzone z najwyższą możliwą precyzją oraz starannośc. Szczególnie ważnymi elementami są odpowiednio szacowane wartości poszczególnych kosztów występujących podczas prac B+R oraz ich prawidłowe zaklasyfikowanie. Warto odnieść się tutaj do pojęcia „kosztów kwalifikowanych”, wprowadzonego w przepisach zawartych w Ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zapisy zamieszczone we wskazanych Ustawach wskazują, że za koszt kwalifikowany uważane są koszty uzyskania przychodu, poniesione przez podmiot z tytułu prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej (więcej o działalności B+R możesz przeczytać tutaj 1.).

Do kosztów kwalifikowanych, w myśl obowiązujących przepisów, zalicza się:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie o dzieło oraz umowie zlecenie, zaangażowanych do wykonywania prac B+R, w tym składki ubezpieczeniowe jakie są na nich odprowadzane,
 • zakupy sprzętu specjalistycznego, materiałów i surowców, bezpośrednio związanych z prowadzeniem prac B+R, z wyłączeniem środków trwałych,
 • nabywanie ekspertyz, opinii, usług doradczych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
 • nabycie oraz utrzymanie patentu, praw ochronnych oraz wzoru użytkowego,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Aspekt kwalifikowalności kosztów realizacji prac badawczo – rozwojowych jest niezwykle ważny z perspektywy dwóch obszarów:

 • wniosku o dofinansowanie, gdzie podczas oceny eksperci dokonują weryfikacji części finansowej projektu (prawidłowego przyporządkowania kosztów do zadań, poprawnego określenia szacunkowych wartości kosztów, klasyfikowania kosztu jako kwalifikowanego w myśli obowiązujących przepisów),
 • pozyskania ulg podatkowych, kiedy koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R są traktowane jako koszt uzyskania przychodu i mogą zostać odliczone (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.).

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień kwalifikowalności kosztów znajdują się w przepisach podatkowych oraz regulaminach konkursów o dofinansowanie. 

12 gru

Jakie są benefity, płynące z prowadzenia prac B+R?

Przedsiębiorstwa realizujące prace badawczo – rozwojowe osiągają szereg rozmaitych benefitów, z których niewątpliwie istotną rolę odgrywają profity finansowe, w postaci możliwości uzyskania dotacji na prowadzenie prac B+R oraz możliwych do wykorzystania ulg podatkowych. W pierwszej kolejności należy jednak uwypuklić niefinansowe korzyści, jakie wynikają z podejmowania działalności B+R:

 • Zwiększenie doświadczenia oraz poszerzenie kompetencji i umiejętności personelu każdego szczebla, zaangażowanego do wykonywania prac B+R.
 • Opracowanie i wdrożenie wyrobów lub usług, pozwalających na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów
 • Modernizowanie oraz rozbudowa posiadanej infrastruktury, maszyn i urządzeń
 • Prestiż wynikający ze poszerzania stanów wiedzy. 
 • Nawiązywanie relacji z nowymi partnerami biznesowymi, reprezentującymi różne sektory gospodarki. 

Kluczowym z perspektywy przedsiębiorstwa aspektem działalności B+R jest konieczność zaangażowania środków finansowych dotyczących zakupów i modernizowania maszyn, urządzeń i oprogramowania, zakupów materiałów i surowców do wykonywania serii próbnych oraz prototypów, wypłacania wynagrodzeń pracownikom, wykonywanie testów oraz pomiarów i tak dalej. Należy jednak pamiętać, że koszty ponoszone z tytułu realizowania prac badawczo – rozwojowych mogą stanowić koszty kwalifikowane (więcej o kosztach kwalifikowanych możesz przeczytać tutaj 7.), możliwe do:

 • dofinansowania z dotacji uzyskanej na realizowanie projektów B+R, dzięki którym możliwe jest odzyskanie części zainwestowanych środków na podejmowanie prac badawczo – rozwojowych (więcej o finansowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 3.),
 • rozliczenia w działalności przy wykorzystaniu ulg podatkowych, gdzie koszty prac B+R mogą być rozliczane jako koszty uzyskania przychodu lub w postaci ulgi B+R na koniec roku (więcej o ulgach podatkowych na prace B+R możesz przeczytać tutaj 8.). 

Warto pamiętać, że uznanie konkretnego wydatku za koszt kwalifikowany wymaga spełnienia szeregu warunków, określonych przepisami prawnymi. 

Firmy zainteresowane prowadzeniem prac B+R, które jeszcze nie mają w tym obszarze dostatecznego doświadczenia, powinny zwrócić się do podmiotów, specjalizujących się w udzielaniu wsparcia podczas identyfikowania innowacyjności, pozyskiwania dofinansowania oraz realizowania i rozliczania projektów B+R (więcej możliwościach wsparciu w podejmowaniu prac B+R możesz przeczytać tutaj 4.)