Miesiąc: sierpień 2022

31 sie

Co ogranicza firmy przed podjęciem prac B+R?

Jeżeli prowadzenie działań B+R jest niezwykle korzystne z perspektywy przedsiębiorstwa, dlaczego tak niewielka ilość polskich przedsiębiorstw zajmuje się działalnością badawczo – rozwojową?

Udzielenie odpowiedzi na wskazane pytanie wymaga wyliczenia najważniejszych wyzwań i barier przed podejmowaniem prac B+R, jakimi są:

 • brak odpowiedniej kadry oraz zasobów technicznych do prowadzenia prac badawczo – rozwojowych,
 • brak kapitału do finansowania prac badawczo – rozwojowych oraz wdrażania ich efektów,
 • brak wiedzy oraz doświadczenia w identyfikowaniu innowacyjności oraz zarządzaniu procesami B+R,
 • obawy przed zajęciem się nowym, nieznanym wcześniej rodzajem działalności, 
 • przeświadczenie, że firma nie realizuje działań B+R.

Za najważniejszą barierę należy uznać przeświadczenie, że przedsiębiorstwo nie realizuje prac B+R, co zazwyczaj nie do końca jest prawdą. Trzeba w tym miejscu odnieść się do definicji działalności badawczo – rozwojowej, która wskazuje, że prace te muszą przekładać się na wystąpieniu w firmie znaczących zmian. Oznacza to, że wprowadzenie każdej istotnej zmiany, przekładającej się na działanie podmiotu, może być postrzegane jako działalność B+R.

Kolejną ważną barierę stanowi obawa przed nieznanym, która przekłada się na wyolbrzymianie pozostałych trudności, ponieważ na rynku istnieje wiele form pomocy przedsiębiorstwom w podjęciu działań B+R, w tym poprzez udostępnianie wykwalifikowanej kadry naukowo – badawczej, oprogramowania czy aparatury badawczej, jak również środków finansowych. 

Personel oraz zasoby techniczne do realizowania prac B+R można pozyskać od firm, specjalizujących się w obszarze wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu działań badawczo – rozwojowych. Angażowanie do prac B+R doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pozwala osiągnąć szereg korzyści, jak na przykład wsparcie merytoryczne podczas identyfikowania działań badawczo – rozwojowych w firmie lub definiowaniu innowacyjności produktów lub procesów.

Środki finansowe na prowadzenie prac badawczo – rozwojowych mogą zostać pozyskane z różnych źródeł, a wsparcie w tym zakresie także jest oferowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Kluczowym atutem tego rodzaju firm jest doświadczenie, które pozwala na sprawne uzupełnienie dokumentacji do otrzymania dotacji oraz wykonanie rzetelnych kalkulacji przychodowo – kosztowych. Proces pozyskania dofinansowania jest wieloetapowy, dlatego uczestnictwo wykwalifikowanych specjalistów niewątpliwie zwiększa szanse na przyznanie dofinansowania w ramach dotacji krajowych lub unijnych.

24 sie

Dlaczego działalność B+R stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw MŚP?

Działalność B + R (więcej o działalności B+R możesz przeczytać tutaj) może pozornie wydawać się działaniem skierowanym dla dużych przedsiębiorstw lub jednostek naukowych, posiadających laboratoria oraz działy badawcze. Przekonanie to jest niezwykle mylące ponieważ działalnością badawczo – rozwojową może zajmować się praktycznie każde przedsiębiorstwo. Dodatkowo, dane zgromadzone przez Główny Urząd Statystyczny bezsprzecznie wskazują, że to właśnie przedsiębiorstwa sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa, liczba pracowników do 250 osób) dominują w obszarze działalności B+R.

Dane statystyczne nie pozostawiają miejsca na wątpliwości – firmy sektora MŚP ilościowo dominują w realizacji działań badawczo – rozwojowych, stanowiąc około 80% wszystkich firm prowadzących działalność B + R w latach 2018 – 2020. Można domniemywać, że w kolejnych latach ich liczba będzie wzrastać. Należy jednak pamiętać, że według danych GUS w Polsce funkcjonuje niemal 2,2 miliona przedsiębiorstw z których jedynie 0,16% to duże podmioty. 

Dlaczego tak właściwie przedsiębiorstwa sektora MŚP miałby być zainteresowane działalnością B+R?

Prosta odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa – wynika to z wielowymiarowego wpływu działalności badawczo – rozwojowych na przedsiębiorstwo, które je realizuje. Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z prowadzenia działań B+R są:

 • rozwój przedsiębiorstwa, poprzez pozyskiwanie nowej wiedzy umożliwiającej opracowywanie nowych produktów lub usług, bądź wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących rozwiązań,
 • wzmacnianie posiadanej pozycji na rynku, poprzez poszerzanie oferty o nowe, innowacyjne wyroby lub usługi, 
 • usprawnianie funkcjonowania firmy, poprzez wdrażanie nowych technologii wytwarzania bądź zarządzania,
 • korzyści finansowe, w postaci ulgi B+R obniżającej podatek dochodowy, zysków ze sprzedaży nowych wyrobów czy możliwości pozyskania dofinansowania na realizowane prace badawczo – rozwojowe,
 • kreowanie wizerunku firmy na nowoczesną i innowacyjną, poprzez prowadzenie badań oraz wdrażanie ich wyników. 

Jednoznaczne wskazanie, która z przesłanek do podejmowania prac B+R jest najważniejsza nie jest możliwe – najczęściej firma odnosi korzyści w wielu obszarach, samodzielnie decydując na czym chce skupić największą uwagę

Prace B+R są niewątpliwie skierowane do przedsiębiorstw sektora MŚP, ponieważ muszą one nieustannie opracowywać nowe rozwiązania, które odróżniają ich wyroby od produktów konkurencji

Dodatkowo, firmy MŚP wykazują większe umiejętności w proponowaniu rozwiązań spełniających indywidualne wymagania klientów, w odróżnieniu od dużych przedsiębiorstw, które dążą do standaryzacji i unifikacji.

Kluczową przewagą podmiotów MŚP nad dużymi firmami jest duża elastyczność procesu obsługi klienta, szczególnie w kwestii konfigurowania parametrów rozwiązania pod konkretne potrzeby nabywców. 

10 sie

Co to działalność B+R i na czym polega?

Znaczenie często wykorzystywanego określania „działalność B+R”, oznaczającego działalność badawczo – rozwojową, nie dla każdego jest oczywiste w równym stopniu, dlatego też bardzo ważne jest jego zdefiniowanie. 

Na początek warto przedstawić prawną definicję działalności B+R, zamieszczoną w Ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, gdzie działalność B+R została zdefiniowana jako:

działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Następnym krokiem jest przełożenie treści zapisów Ustawy do formy zrozumiałej dla każdego odbiorcy. Wymaga to podkreślenia istotnych kwestii ustawowej definicji, wskazujących, że działalność B+R to:

 • działalność twórcza, co oznacza, że powinna ona być użyteczna, trafna, wyróżniająca się nowością lub innowacyjnością, a autor danej działalności posiada prawa do jej efektów;
 • działalność podejmowana w sposób systematyczny, co oznacza, że powinna być ona prowadzona w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przypisanymi do niej zasobami rzeczowymi, ludzkimi oraz finansowymi;
 • działalność, w której możliwe jest wyodrębnienie badań naukowych, związanych z pozyskiwaniem wiedzy teoretycznej, oraz prac rozwojowych, związanych z pozyskiwaniem wiedzy praktycznej, na temat zastosowań aplikacyjnych badań naukowych;
 • działalność której celem może być zwiększanie zasobów wiedzy poprzez kreowanie nowej wiedzy lub opracowywanie nowych zastosowań dla istniejących rozwiązań.

Działalność B+R ma być również ukierunkowana na odkrycia.

Jak widać, działalność badawczo – rozwojowa posiada szereg cech charakterystycznych, a za jej istotę należy uważać podejmowanie autorskich działań dostarczających nowej, nieznanej wcześniej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Efektami działań badawczo – rozwojowych mogą być:

 • nowa wiedza wzbogacająca obszary teoretyczne, która nie jest możliwa do bezpośredniego skomercjalizowania, powstająca podczas badań naukowych
 • nowa wiedza wzbogacająca obszary praktyczne, którą można skomercjalizować poprzez sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług, powstająca podczas prac rozwojowych.

Badania naukowe dzieli się na badania podstawowe oraz aplikacyjne. Badania podstawowe dotyczą wyłącznie pozyskiwania nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i faktach, a badania aplikacyjne nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń

Prace rozwojowe obejmują łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Należy jednak pamiętać, że pracami rozwojowymi nie są rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów i usług, nawet jeżeli mają one charakter ulepszeń.

Kluczową cechą, odróżniającą badania naukowe od prac rozwojowych, jest brak bezpośredniej możliwości sprzedaży klientom końcowym efektów badań naukowych. Wymaga to przełożenia posiadanej wiedzy do postaci wyrobu lub usługi, co odbywa się podczas prac rozwojowych. Należy pamiętać, że realizowanie badań naukowych przez przedsiębiorstwo nie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac rozwojowych– zawsze można skorzystać z ogólnodostępnych źródeł wiedzy i podjąć od razu działania związane z ich przetworzeniem do postaci nowych lub znacząco ulepszonych produktów. 

5 sie

Co łączy Grantland i SBRP?

Grantland Sp. z o.o. to firma zajmująca się skutecznym wspieraniem sektora MŚP w pozyskiwaniu finansowania na innowacje, badania, inwestycje w rozwój. Co łączy Grantland i SBRP?

Współpracujemy wzmacniając kompetencje technologiczne i naukowe firm, które są zainteresowane tworzeniem innowacji finansowanych zewnętrznie. SBRP i Grantland razem tworzą unikalną i kompleksową usługę, dzięki której projekty naszych klientów są przełomowe i atrakcyjne biznesowo.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym Agnieszka Durka oraz Florentyna Góralska, przybliżają specyfikę swojej pracy: